Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Vplyv európskej integrácie na podnikateľskú sféru v Českej republike

Autor práce: Litva, Dušan
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Breňová, Lubomíra
Osoba oponující práci: Soukup, Jindřich; Tichý, Tomáš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vplyv európskej integrácie na podnikateľskú sféru v Českej republike
Typ práce: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Cieľom predkladanej dizertačnej práce je skúmať vplyv európskej ekonomickej integrácie na podnikateľskú sféru v Českej republike. Teoretická časť dizertačnej práce sa zaoberá efektami mikroekonómie európskej integrácie v súlade s modernými teóriami medzinárodného obchodu, kde boli zvolené pokročilejšie modeli heterogénnych firiem. V súlade s cieľmi práce bola zvolená kvalitatívna metóda v podobe dotazníkového prieskumu a kvantitatívna metóda v podobe vyhodnotenia aktuálneho a tiež časového vývoja indexov GCI, RCI a DB, ktoré vypovedajú o kvalite podnikateľského prostredia a konkurencieschopnosti. Otázky v dotazníku sú vyhodnotené na 5 stupňovej Likertovej škále. Štatisticky bol dotazník analyzovaný formou binomického testu, pomeru šancí, relatívneho rizika a príslušných intervalov spoľahlivosti. Väčšina firiem hodnotila európsku integráciu viac pozitívne než negatívne. Z výsledkov vyplývajú výrazne kladné odpovedi veľkých firiem, prevažne z Prahy a Stredných Čiech. Otvorenie jednotného trhu a bezbariérový prístup na nové európske trhy podporil vo väčšej miere nadnárodne pôsobiace exportné firmy. Malé a stredne veľké regionálne podniky hodnotili vstup do EÚ viac negatívne. Pozitívne hodnotili európsku integráciu technologické a vývojové firmy, menej pozitívne sektor služieb, čo môže byť následkom strategického zamerania eurodotácií alebo nekompletnosti jednotného trhu služieb. Väčšina firiem hodnotila negatívne zvýšenie byrokracie a legislatívnej záťaže. Proces čerpania eurofondov bol považovaný za zložitý a komplexný. Podľa respondentov európska integrácia nepomohla zvýšiť transparentnosť verejných zákaziek alebo znížiť korupciu. Väčšina firiem nesúhlasila s prijatím eura. Mierne negatívny sa zdá byť dopad na dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily. Z vývoja DTF pre DB index je zrejmý rastúci trend od roku 2004, čo svedčí o zlepšovaní kvality podnikateľského prostredia po vstupe do EÚ. Najvýraznejším prínosom európskej integrácie pre podnikateľský sektor sa ukazuje byť liberalizácia obchodu. Českí exportéri boli schopní sa presadiť na zahraničných trhoch aj keď podiel na tvorbe pridanej hodnoty domácich exportov od vstupu do EÚ klesal. Najväčšími problémami aj po vstupe do EÚ zostáva neefektívna byrokracia, regulácia daní, korupcia, politická nestabilita, ale tiež nízka sofistikovanosť biznisov. Z hľadiska stavu českých regiónov podľa RCI je viditeľné dominantné postavenie Prahy a Stredočeského regiónu vo všetkých pozorovaných oblastiach. Z hľadiska budúceho smerovania by Česká republika v súlade so stratégiou Európa 2020 mala klásť dôraz na kvalifikovanosť pracovnej sily, zvýšenie inovačnej kapacity a podporu viac sofistikovaných činností.
Klíčová slova: európska; ekonomická; integrácia; podniky; podnikateľské prostredie; konkurencieschopnosť

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomické teorie/Ekonomie
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Microeconomics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vplyv európskej integrácie na podnikateľskú sféru v Českej republike
Překlad názvu: Impact of the European Integration on Business Sphere in Czech Republic
Typ práce: Doctoral thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: The aim of submitted dissertation thesis is research on impact of European integration on entrepreneurship in Czech Republic. Theoretical part is focused on microeconomic effects of European integration consistent with modern theories of international trade with more progressive models of heterogeneity firms. Questionnaire investigation has been used as a qualitative method while GCR, RCI and DB and their time series enabled quantitative research. Impact on entrepreneurship area has been explored by using questionnaire consisting of questions with 5 degree Likert scale of agreement. For statistical evaluation has been used binomial testing, odds ratio, relative risk and related confidentiality intervals. Most of the companies evaluated European integration mostly positive than negative. From obtained results is clear positive attitude of big companies, mostly from Prague and Central Bohemia. Opening of single market and no barriers access to European markets supported positively in majority big international export oriented companies. Small and medium regional companies evaluated European integration more negatively. Easier access to capital caused overall increase of indebtedness of companies. Positively has been European integration perceived by technological and developmental companies, less positively by sector of services which can be consequence of strategical focus on Euro-funds or incomplete EU single market for services. Most of the companies evaluated negatively increase of bureaucracy and legislation. Majority of the companies did evaluated raising of Euro-funds as a complex process. According to respondents, European integration did not help to increase transparency or decrease corruption in public competition. Most of the companies did not agree with acceptance of Euro. Growing DTF trend for DB index since 2004 shows improvement of business environment after accession to the EU. The biggest benefit for Czech business environment seems to be trade liberalization as Czech companies were able to compete successfully at foreign markets which results to growing Czech exports and positive trade balance even though contribution to value added is relatively low. Biggest opportunities are non- effective bureaucracy, tax regulation, corruption, political instability and low business sophistication. RCI index shows obvious discrepancies and dominant position of Prague and Central Bohemia between Czech regions. CR should focus, consistently with Europe 2020 strategy, on qualification of labour forces, increase of innovation capacity and support of more sophisticated businesses with higher added value.
Klíčová slova: European; economic; integration; companies; business environment; competitiveness

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomické teorie/Ekonomie
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Microeconomics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 10. 2014
Datum podání práce: 25. 4. 2018
Datum obhajoby: 26.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce50010_xlitd00.pdf [4,06 MB]
Oponentura57137_soukup.pdf [214,82 kB]
Oponentura57138_Tichý.pdf [716,14 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/50010/podrobnosti