Šifrování WPA2, aktuální hrozby

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Šifrování WPA2, aktuální hrozby
Autor práce:
Jungmann, Martin
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Luc, Ladislav
Osoba oponující práci:
Sedláček, Jiří
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zabezpečení bezdrátových sítí pomocí šifrování WPA2. Cílem práce je ověření odolnosti zabezpečení WPA2 vůči vybraným útoků ve srovnání se zabezpečením WEP. Dílčími cíli jsou: na základě uskutečněných útoků identifikovat slabiny v šifrování WPA2, prověření možných slabin WEP a porovnat náročnosti jednotlivých typů útoků při využití standardní výpočetní techniky. V teoretické části jsou představeny nejdůležitější standardy, které vymezují Wi-Fi síť. Dále je práce věnována architektuře, základním principům fungování bezdrátových sítí. Hlavní část práce je zaměřena na možnosti a způsoby zabezpečení WLAN sítí, včetně principu odvozování a distribuce šifrovacích klíčů. Teoretická část je zakončena popisem možných hrozeb a útoků na Wi-Fi sítě, jež primárně necílí na prolomení hesla k dané síti. Praktická část se věnuje simulaci vybraných útoků na protokoly WPA2 a WEP. Exekuce útoků probíhá pomocí nástrojů operačního systému Kali linux. Výstupní data z provedených útoků slouží k naplnění hlavního cíle práce, včetně těch dílčích.
Klíčová slova:
bezpečnost; IEEE 802.11; šifrování; Wi-Fi; WPA2

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra systémové analýzy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Šifrování WPA2, aktuální hrozby
Překlad názvu:
WPA2 encryption, current threats
Autor práce:
Jungmann, Martin
Typ práce:
Bakalářská práce / Bachelor thesis
Vedoucí práce:
Luc, Ladislav
Osoba oponující práci:
Sedláček, Jiří
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This BA thesis deals with the problem of the security of wireless networks by means of WPA2 encryption. It aims to ascertain the reliability of the WPA2 security against selected attacks as opposed to the WEP security. Its sub-goals are: to identify weaknesses in WPA2 encryption in the face of the realized attacks, to assess a security weakness of WEP and to compare the difficulties of the individual types by use of standard IT. The theoretical part of the thesis demonstrates the most important standards defining Wi-Fi network. It is further concerned with architecture – the basic principles of wireless network functioning. The main part of the thesis is focused on the possibilities and ways of securing WLAN networks, including the principle of derivation and distribution of encryption keys. The theoretical part is concluded with a description of potential threats to and attacks on Wi-Fi network whose primary aim is not to crack a particular network password. The practical part is devoted to the simulation of selected attacks on the WPA2 and WEP protocols. The attacks are executed via the tools of the operation system Kali linux. The data gathered from the realized attacks constitute all the accomplished goals of the thesis, both the main and partial ones.
Klíčová slova:
security; IEEE 802.11; WPA2; Wi-Fi; encryption

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Systems Analysis
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
31. 10. 2017
Datum podání práce:
26. 4. 2018
Datum obhajoby:
15.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
63785_junm00.pdf [1,27 MB]
Oponentura:
56134_sedlacek.pdf [317,64 kB]
Hodnocení vedoucího:
63785_lucl01.pdf [277,74 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/63785/podrobnosti