Přímé zahraniční investice do zemědělského sektoru Ruska v podmínkách současné světové krize

Autor práce:
Asadullina, Victoria
Typ práce:
Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Bolotov, Ilya
Osoba oponující práci:
Čajka, Radek

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Přímé zahraniční investice do zemědělského sektoru Ruska v podmínkách současné světové krize
Typ práce:
Bakalářská práce
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Táto bakalářská práce se zabývá analýzou přímých zahraničních investic v zemědělství Ruska v letech 2015-2016. Cílem této práce je zkoumání přímých zahraničních investic do zemědělství v Rusku v  období let 2015–2016, jak přispívají k rozvoji vybraného sektoru ekonomiky. Také je analýzována atraktivita daného sektoru pro zahraniční investoři. Práce se dělí na čtyři části. První kapitola poskytne údaje o ekonomice Ruska a příčiny vzniku krize v Ruské federace. Druhá kapitola je zaměřena na zkoumání zemědělství v Rusku. Ve třeti kapitole je provedena analýza přímých zahraničních investic do agrárního sektoru a jeho atraktivita pro zahraniční investory. Poslední část práce se zabýva dalším vývojem ekonomiky Ruska a zemědělského sektoru.
Klíčová slova:
Přímé zahraniční investice; sankce; Rusko; zemědělství

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod

Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Bc.

Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů

Název katedry:
Katedra mezinárodního obchodu

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Přímé zahraniční investice do zemědělského sektoru Ruska v podmínkách současné světové krize
Překlad názvu:
Foreign direct investment into the agricultural sector of Russia in the conditions of the current global crisis
Typ práce:
Bachelor thesis
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis analyses foreign direct investments into the agriculture of Russia in the years 2015-2016. The aim of this thesis is to study foreign direct investments in Russian agriculture between years 2015 and 2016, how do they contribute to the development of the selected sector of the economy. It also analyses the attractiveness of the sector for foreign investors. The thesis is divided into four parts. The first chapter provides data on the Russian economy and the causes of the crisis in the Russian Federation. The second chapter focuses on exploring agriculture in Russia. The third chapter analyses foreign direct investment in the agrarian sector and its attractiveness to foreign investors. The last part of the thesis is about further development of the Russian economy and the agricultural sector.
Klíčová slova:
Foreign direct investment; Russia; agriculture; sanctions

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod

Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Bc.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of International Relations

Název katedry:
Department of International Trade

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 3. 2017

Datum podání práce:
26. 4. 2018

Datum obhajoby:
23.05.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
61466_asav00.pdf [1,52 MB]

Oponentura:
56380_xcajr01.pdf [61,84 kB]

Hodnocení vedoucího:
61466_xboli01.pdf [61,88 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/61466/podrobnosti