Co se děje na VŠE?

26. 9. 2018 - Startup festival

27. 9. 2018 - Děkanské dny

Další akce »

Termíny

26. 9. 2018 - 26. 9. 2018 - VŠEFEST – studentský festival

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Problematika dojíždění za prací v socioekonomických souvislostech

Autor práce: Doležal, Petr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Bartošová, Jitka
Osoba oponující práci: Váchová, Lucie

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Problematika dojíždění za prací v socioekonomických souvislostech
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je prezentace aktuálních analýz dojíždění za prací a shrnutí stá-vajících trendů této problematiky. Přestože v souvislosti s touto prací neproběhl kon-venční výzkum typu dotazníku za získáváním nových dat, tak praktická část práce pre-zentuje výsledky také v nově zpracovaných ukazatelích z veřejně dostupných databází, zdrojů a diskutuje o mobilitě osob za prací v Jihočeském kraji a širším okolí.Pracovní mobilita osob je prezentována v socioekonomických ukazatelích vzdělání, celkové nezaměstnanosti, obyvatelstva podle zaměstnání, hrubých výdělků, obyvatel-stva pod hranicí chudoby a pracovní bezpečnosti. Hlavní částí práce je kvantitativní analýza některých ukazatelů.
Klíčová slova: dojíždění; práce; okolí Jihočeského kraje; socio-ekonomika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Katedra exaktních metod
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Problematika dojíždění za prací v socioekonomických souvislostech
Překlad názvu: The Issue of Commuting for Work in Socio-economic Contexts
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of the bachelor thesis is to present current analysis of commuting and summarize the current trends of this issue. Despite the fact that in the context of this work there was no convencial research of the type of questionnaire for the acquisiton of new data, the practical part of the thesis also presents the results in newly prepared indicators from publicly available databases, sources and discusses the mobility of persons for work in the Jihočeský kraj and the wider area. Commuting of people for work is presented in socio-economic indicators of education, total unemployment, inhabitants in population by occupation, gross earnings, population below the poverty line and occupational safety. The main part of the thesis is the quantitative analysis of some indicators.
Klíčová slova: commute; work; around Jihočeský kraj; socio-economic

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Exact Methods
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 4. 2018
Datum podání práce: 27. 4. 2018
Datum obhajoby: 16.05.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce65855_xdolp37.pdf [2,34 MB]
Veřejná příloha16860_xdolp37.pptx [399,19 kB]
Oponentura56393_xvacl18.pdf [149,35 kB]
Hodnocení vedoucího65855_bartosov.pdf [68,64 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/65855/podrobnosti