Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Problematika dojíždění za prací v socioekonomických souvislostech

Autor práce: Paštiková, Alice
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Bartošová, Jitka
Osoba oponující práci: Váchová, Lucie

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Problematika dojíždění za prací v socioekonomických souvislostech
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce si klade za cíl identifikovat a evaluovat faktory ovlivňující dojíždění pracovníků do zaměstnání. V ideálním případě, by tato práce měla zodpovědět otázku, jak daleko jsou zaměstnanci ochotni dojíždět za prací, tak aby to pro ně bylo finančně přijatelné. Problémem jsou, ale spíše ostatní faktory nefinančního charakteru, které lze jen těžko peněžně vyčíslit. Tyto faktory jako vzdělání, současný trh práce, kultura rodiny a další jsou zmíněny níže v této práci. Největší překážkou pro zkoumání této problematiky bylo, že každý jedinec je individuální s různými postoji a hodnotovými žebříčky, proto výsledek nelze generalizovat na celou populaci. Avšak, co se týká finanční stránky dojíždění za prací, tato práce přináší, základní nákladovou tabulku a tabulku s výhodami pro různé dopravní prostředky.
Klíčová slova: Dojížďka do zaměstnání; Různé druhy dopravy v ČR podle nákladů a oblíbenosti; Faktory ovlivňující dojíždění za prací; Zahraniční pracovní migrace; Pracovní migrace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Katedra exaktních metod
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Problematika dojíždění za prací v socioekonomických souvislostech
Překlad názvu: The Issue of Commuting for Work in Socio-economic Contexts
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This work aims to identify and evaluate factors that influence commuting. Ideally, this work should answer the question of how far employees are able to commute to work under the condition that it would be for them financially beneficial. However, non-financial factors are difficult to be quantified. These factors, such as education, the current labour market, family culture, and others are mentioned below in this paper. The biggest obstacle to delineate this problem was that each person is an individuum with different attitudes and values. Due to that reason, the result cannot be generalized to the entire population. Nerveless, the paper contains the table that evaluates financial aspect of transports. Another table describes pros and cons of diverse transports.
Klíčová slova: The work commuting; The foreign work migration; The labour migration; Various types of transport in the Czech Republic according to costs and popularity; Factors affecting commuting

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Exact Methods
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 9. 2017
Datum podání práce: 27. 4. 2018
Datum obhajoby: 11.05.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce63089_pasa00.pdf [1,55 MB]
Veřejná příloha16722_pasa00.pdf [386,00 kB]
Oponentura56392_xvacl18.pdf [144,93 kB]
Hodnocení vedoucího63089_bartosov.pdf [64,95 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/63089/podrobnosti