Porovnanie nástrojov Qlik Sense a Qlik View v zmysle ich prínosu pri práci s business metadátami v oblasti Business Intelligence

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Porovnanie nástrojov Qlik Sense a Qlik View v zmysle ich prínosu pri práci s business metadátami v oblasti Business Intelligence
Autor práce:
Lešták, Lukáš
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Matějka, Martin
Osoba oponující práci:
Novotný, Ota
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Pojem metadáta sa v tejto dobe začína spomínať stále častejšie a ich implementácia do nástrojov je dnes bežnou praxou. Vzhľadom na stupňujúci sa význam metadát je cieľom práce priblížiť pojmy Business Intelligence a business metadáta, následne sa práca venuje pojmom Guided Analytics a Self-Service visualization, ktoré popisujú princíp fungovania nástrojov, ktoré sú v práci testované. Práca je zameraná na porovnanie možností pri práci s business metadátami v oblasti Business Intelligence u nástrojov Qlik Sense a Qlik View. Výsledkom práce je zhodnotenie týchto možností a podanie informácií čitateľovi, ktoré môže použiť pri rozhodovaní sa pre jeden z testovaných nástrojov. Práca je určená pre manažérov, ale aj podnikateľov, ktorí uvažujú o zavedení jedného z testovaných nástrojov do vlastnej spoločnosti, avšak téma môže osloviť aj bežného čitateľa, ktorý chce získať vedomosti o pojmoch Business Intelligence, metadát a business metadáta.
Klíčová slova:
Business Intelligence; metadáta; Qlik Sense; Qlik View

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 2. 2018
Datum podání práce:
30. 4. 2018
Datum obhajoby:
15.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
65115_lesl00.pdf [2,01 MB]
Oponentura:
56662_novotnyo.pdf [138,78 kB]
Hodnocení vedoucího:
65115_xmatm00.pdf [616,30 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/65115/podrobnosti