Ekonometrická analýza inflace s využitím panelových dat

Autor práce:
Havlík, Vratislav
Typ práce:
Diplomová práce
Vedoucí práce:
Formánek, Tomáš
Osoba oponující práci:
Macková, Simona

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Ekonometrická analýza inflace s využitím panelových dat
Typ práce:
Diplomová práce
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá ekonometrickou analýzou inflace a agregáty, které by ji mohly ovlivňovat, tj. nezaměstnanost, produktivita zaměstnanců, HDP a vládní nákupy založenou na panelových dat tří skupin států, a to Visegradské skupiny, států Beneluxu a baltských států v období od roku 2004 do roku 2016. V práci jsou použity a srovnány modely sloučené regrese na panelových datech a odhady metodami fixních, náhodných a zkorelovaných náhodných efektů, následně jsou výsledky vyhodnoceny jak individuálně, tak i srovnány meziskupinově.
Klíčová slova:
panelová regrese; sloučená regrese na panelových datech; fixní efekty; náhodné efekty; zkorelované náhodné efekty; nezaměstnanost; inflace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky

Název katedry:
Katedra ekonometrie

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Ekonometrická analýza inflace s využitím panelových dat
Překlad názvu:
Econometrics Analysis of Inflation using Panel Data
Typ práce:
Master thesis
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This master thesis deals with an econometric analysis of inflation and other aggregates, which could influence inflation, i.e. unemployment, productivity of employees, GDP and government consumption expenditure, based on a panel of 3 groups of countries, i.e. Visegrad Four, Benelux and Baltic states from 2004 to 2016. In this thesis it will be used pooled regression, fixed effects model, random effects model, correlated random effects model, then results will be evaluated individually and compared differences between groups of countries.
Klíčová slova:
Panel regression; correlated random effects; unemployment; inflation; pooled regression; fixed effects; random effects

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics

Název katedry:
Department of Econometrics

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 11. 2017

Datum podání práce:
30. 4. 2018

Datum obhajoby:
07.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
63971_xhavv20.pdf [498,42 kB]

Veřejná příloha:
16923_xhavv20.txt [529,21 kB]

Veřejná příloha:
16924_xhavv20.unknown [4,71 kB]

Veřejná příloha:
16925_xhavv20.unknown [4,00 kB]

Oponentura:
56147_macs03.pdf [186,77 kB]

Hodnocení vedoucího:
63971_formanek.pdf [112,90 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/63971/podrobnosti