Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Key Account Management a Manager: specifika naonline a offline trhu

Autor práce: Tichý, Michal
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Říha, David
Osoba oponující práci: Procházka, Lukáš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Key Account Management a Manager: specifika naonline a offline trhu
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: V rámci konceptu Key Account Managementu existuje několik studií, které uvádějí rozdíly mezi strategickým a marketingovým přístupem ke KAM, v přístupu k zákazníkům, u faktorů účinnosti KAM či úspěšné implementace KAM. Stanovené hypotézy byly ověřovány pomocí kvantitativního výzkumu mezi zaměstnanci obchodních oddělení. V českém prostředí jsou si manažeři vědomi primárního cíle, a sice strategického směřování konceptu KAM. Marketingový přístup ke KAM, tedy plnění KPI’s, považují za dílčí část strategického směřování KAM, nikoliv jako část klíčovou. Účinnost a implementaci KAM v českém prostředí nejvíce ovlivňují samotní manažeři zodpovědní za klíčové zákazníky. Manažeři vykazují nízkou úroveň neuroticismu, a zároveň vysokou míru extraverze. Jsou tedy komunikativní, aktivní, společenští a odolní vůči stresu a negativním emocím. Možná právě proto z výzkumu vyplývá, že v českém prostředí manažeři preferují úzkou spolupráci mezi dodavatelem a odběratelem, jelikož věří v přidanou hodnotu takové spolupráce. Všechny výše zmíněné závěry jsou dále posuzovány na online a offline trhu. Jednotlivé závěry závisí na zkušenostech manažerů, ale rozdíly mezi oběma trhy nejsou příliš patrné.
Klíčová slova: Key Account Management; Trh rychloobrátkového zboží; Online vs. Offline Trh; Obchodní oddělení

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Key Account Management a Manager: specifika naonline a offline trhu
Překlad názvu: Key Account Management and Manager: specifics of the online and offline market
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Within the Key Account Management concept, there are several studies that show the differences between strategic and marketing approach to KAM, customer approach, KAM efficiency factors and successful implementation of KAM. The established hypotheses were verified using quantitative research among sales department staff. In the Czech ambient, managers are aware of the primary goal, namely the strategic direction of the KAM concept. The marketing approach to KAM, f.e. KPI's, is seen as a part of the strategic direction of KAM, but not as a primary part. The effectiveness and implementation of KAM in the Czech ambient is most affected by the managers responsible for key customers. Managers have a low level of neuroticism and a high level of extraversion. They are therefore communicative, active, sociable and resistant to stress and negative emotions. Perhaps this is the reason why it is suggested that in the Czech ambient, managers prefer close cooperation between supplier and buyer, as they believe in the added value of such cooperation. All the above-mentioned conclusions are further assessed on the online and offline market. The above conclusions depend on managers' experience but the differences between two markets are not very noticeable.
Klíčová slova: Key Account Management; Fast Moving Consumer Goods; Online vs. Offline Trh; Sales Department

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 5. 2018
Datum podání práce: 9. 5. 2018
Datum obhajoby: 06.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce65905_xticm20.pdf [6,28 MB]
Oponentura56830_Procházka.pdf [504,96 kB]
Hodnocení vedoucího65905_xrihd900.pdf [59,32 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/65905/podrobnosti