Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Komparace nástrojů rodinné politiky ČR a Švédska v letech 2007 - 2017

Autor práce: Viktorová, Petra
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Štípek, Vladimír
Osoba oponující práci: Feurich, Marek

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Komparace nástrojů rodinné politiky ČR a Švédska v letech 2007 - 2017
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato práce se zabývá komparací nástrojů rodinné politiky ČR a Švédska. Prostřednictvím porovnávání jednotlivých nástrojů podpory rodin s dětmi jsou analyzovány rodinné politiky daných zemí a na základě výsledků jsou stanovena doporučení pro jejich zlepšení. Mimo analýzy demografické situace, přímých nástrojů podpory a nepřímých nástrojů, se práce zabývá také problematikou harmonizace rodinných a pracovních rolí. Ačkoli obě země považují podporu rodin za klíčovou, opatření uplatňovaná ve Švédsku jsou na vyšší úrovni. Švédsko je v oblasti sociální politiky vyzdvihováno a považováno za inspirativní pro ČR již mnoho let. Tato analýza s daty z posledních let ukazuje, že prostor pro zlepšení je stále veliký, ačkoli drobné tendence přiblížit se švédskému nastavení jsou již patrné.
Klíčová slova: rodina; rodinná politika; sociální stát; finanční podpora; péče o dítě; Švédsko; Česká republika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Komparace nástrojů rodinné politiky ČR a Švédska v letech 2007 - 2017
Překlad názvu: Comparison of Czech and Swedish family policy instruments in 2007-2017
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis deals with the comparison of the family policy tools of the Czech Republic and Sweden. By comparing individual support tools for families with children, the family policies of the concerned countries are analyzed and recommendations for their improvement are given based on the results. Besides analyzing the demographic situation, direct instruments of support and indirect instruments, the thesis also deals with the issue of harmonization of family and work roles. Although both countries consider family support to be the key aspect, the measures implemented in Sweden are more developed. In the field of social policy, Sweden has been highlighted and considered to be an inspiration for the Czech Republic for many years. This analysis, with data from recent years, shows that room for improvement is still large, although the slight tendencies to move closer to Swedish settings are already noticeable.
Klíčová slova: family; family policy; welfare state; financial support; child care; Sweden; Czech republic

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 3. 2018
Datum podání práce: 9. 5. 2018
Datum obhajoby: 26.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce65347_vikp00.pdf [1,46 MB]
Oponentura57742_xfeum00.pdf [277,61 kB]
Hodnocení vedoucího65347_xstiv03.pdf [539,90 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/65347/podrobnosti