Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza vlivu vzdělání na socioekonomické aspekty rozvodů v ČR v letech 2006 - 2016

Autor práce: Melicharová, Eliška
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zubíková, Adéla
Osoba oponující práci: Loužek, Marek

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza vlivu vzdělání na socioekonomické aspekty rozvodů v ČR v letech 2006 - 2016
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Předmětem práce je analýza vlivu vzdělání na rozvodovost a veřejné náklady rozvodů. Teoretická část je zaměřena na definování pojmů týkajících se dané problematiky. Dále představuje hlavní studie, které již podobnou analýzu obsahují, a srovnává jejich výsledky. Hypotéza je stanovena následovně: s rostoucím vzděláním manželů, klesá rozvodovost. V praktické části práce je provedena analýza dostupných dat. Na základě zkoumání není možné hypotézu potvrdit. Následuje analýza nákladů rozvodu, které dopadají na celou společnost. Z dat vyplývá, že rozpad manželství negativně ovlivňuje finanční situaci především neúplných rodin s dětmi. V závěru práce je zhodnocen význam veřejných dopadů rozvodů a jsou navrhnuta možná řešení.
Klíčová slova: kohabitace; lidský kapitál; manželství; rozvod; vzdělání; veřejné výdaje; sociální podpora

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza vlivu vzdělání na socioekonomické aspekty rozvodů v ČR v letech 2006 - 2016
Překlad názvu: The analysis of the impact of education on social and economic aspects of divorce in Czech Republic between 2006 and 2016
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The subject of the thesis is to analyze the influence of education on the divorce rate and the public divorce costs. The theoretical part is focused on defining terms related to the particular problematics. Further off the thesis presents the major studies which contain similar analysis and it compares each other´s outcomes. In the practical part, there is an analysis of the accessible data. It is not possible to confirm the hypothesis saying that the probability of divorce is lowered by the growing education. The following analysis is concerned with the cost of the divorces which affect the whole society. The data shows that the marriage breakdown has got a negative financial impact mostly on the incomplete families with children. At the end of the thesis, there is evaluated significance of the public impacts of divorces and a few possible solutions are proposed.
Klíčová slova: cohabitation; divorce; education; public expenses; marriage; social support; human capital

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 2. 2018
Datum podání práce: 10. 5. 2018
Datum obhajoby: 27.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce64774_mele02.pdf [1,99 MB]
Oponentura57404_louzek.pdf [403,03 kB]
Hodnocení vedoucího64774_xzuba00.pdf [642,44 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64774/podrobnosti