Co se děje na VŠE?

26. 9. 2018 - Startup festival

27. 9. 2018 - Děkanské dny

Další akce »

Termíny

26. 9. 2018 - 26. 9. 2018 - VŠEFEST – studentský festival

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Ekonomie krásy - fyzická atraktivita jako determinant úspěchu na trhu práce

Autor práce: Petrů, Štěpánka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kureková, Lucie
Osoba oponující práci: Máslo, Lukáš Augustin

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ekonomie krásy - fyzická atraktivita jako determinant úspěchu na trhu práce
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato práce se věnuje tématu ekonomie krásy neboli diskriminace zaměstnance na základě jeho fyzické atraktivity. Cílem práce je prozkoumat vztah atraktivity subjektů na trhu práce a jejich mzdy. První část práce poskytuje teoretický rámec týkající se diskriminace, krásy a ekonomie krásy. V praktické části jsou představeny a popsány proměnné využité v modelu. Klíčovou vysvětlující proměnnou je krása, která byla vytvořena pomocí sumačního indexu, ve němž je zahrnuto sebehodnocení respondenta, hodnocení pětičlennou porotou a BMI index, počítaný na základě váhy a výšky respondenta. Byla testována hypotéza, zda fyzická atraktivita jedince ovlivňuje jeho mzdu. Na základě ekonometrického modelu bylo zjištěno, že fyzická krása zvyšuje mzdu. Dále bylo zjištěno, že investice do vzhledu jsou pozitivně korelovány s atraktivitou jedince.
Klíčová slova: Ekonomie krásy; diskriminace; trh práce; fyzická atraktivita

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ekonomie krásy - fyzická atraktivita jako determinant úspěchu na trhu práce
Překlad názvu: Economics of beauty - physical attractiveness as a determinant of success in the labor market
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis deals with the topic of the economics of beauty, in other words, discrimination of an employee based on his physical attractiveness. The main aim of the thesis is to explore the relationship between attractiveness of entities operating on the labour market and their wages. The first part of the thesis provides a theoretical framework in which a theory of discrimination, beauty and economics of beauty is presented. The practical part is introduced by description of the variables that have been used in the model. Beauty is the explanatory variable which has been determined on the basis of the index of summation, which includes a self-evaluation of the respondents, an evaluation of 5-member panel and the body mass index (BMI) calculated according to body weight and body height of a respondent. As a hypothesis it has been tested whether physical attractiveness of an employee influences his wages. According to the econometric model, it has been found that physical beauty causes an increase in wage. Furthermore, it has been shown that an investment in physical appearance correlates positively with physical attractiveness of an individual.
Klíčová slova: Economics of beauty; discrimination; labor market; physical attractiveness

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 2. 2018
Datum podání práce: 11. 5. 2018
Datum obhajoby: 14.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce65085_pets03.pdf [1,19 MB]
Veřejná příloha17016_pets03.pdf [460,78 kB]
Oponentura57377_xmasl14.pdf [644,79 kB]
Hodnocení vedoucího65085_xkurl06.pdf [3,94 MB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/65085/podrobnosti