Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Vliv zavedení institutu oddlužení na zadluženost obyvatelstva ČR v letech 1995 až 2016.

Autor práce: Hlaváček, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vostrovská, Zdenka
Osoba oponující práci: Johanis, Milan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vliv zavedení institutu oddlužení na zadluženost obyvatelstva ČR v letech 1995 až 2016.
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je analyzovat vývoj zadluženosti obyvatelstva České republiky od roku 1995 do roku 2016 a zhodnotit jakým způsobem byla zadluženost obyvatelstva ovlivněna zavedením zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) a institutu oddlužení. Analýzy vývoje zadluženosti je dosaženo pomocí metody srovnávání z hlediska věcného a časového, která vede k sociálně-ekonomickému vyhodnocení dluhové situace obyvatelstva ČR. Teoretická část popisuje klíčové pojmy, příčiny nadměrného zadlužování, historický vývoj zadlužování a morální hazard v souvislosti s dlužnicko-věřitelskými vztahy. Vše je navíc proloženo odbornými názory vybraných ekonomů a sociologů. Praktická část se zabývá jednotlivými řešeními nadměrné zadluženosti s hlavním zaměřením na insolvenční zákon z roku 2008. V práci je provedena analýza samotného vývoje zadluženosti a zadlužování obyvatelstva ČR ve zvoleném časovém období, ze které vyplývá, že zavedením instituce oddlužení nedošlo ke změně v jinak konstantně rostoucím vývoji zadluženosti české populace. Závěrem je mimo jiné zhodnocen převážně negativní vliv morálního hazardu na vývoj zadlužování obyvatel v důsledku zavedení osobního bankrotu.
Klíčová slova: zadluženost; insolvence; oddlužení; dluh; morální hazard

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vliv zavedení institutu oddlužení na zadluženost obyvatelstva ČR v letech 1995 až 2016.
Překlad názvu: Effect of introduction of the personal bankruptcy on indebtedness of the Czech population from 1995 to 2016
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this bachelor thesis is to analyze the development of the indebtedness of population of the Czech Republic from 1995 to 2016 and to evaluate how the indebtedness of population was influenced by an introduction of Act No. 182/2006 Sb., on Bankruptcy and the Methods of its Solving (insolvency law) and the Debt Institute. Analysis of the development of indebtedness is achieved through a method of comparison in terms of factual and time, which leads to a socio-economic evaluation of the debt situation of the Czech population. The theoretical part describes key concepts, causes of over-indebtedness, historical debt evolution and moral hazard in relation to debtor-creditor relations. Everything is interwoven with expert opinions of selected economists and sociologists. The practical part deals with individual solutions of excessive indebtedness with main focus on the insolvency law from 2008. In the practical part, the analysis of the debt development and indebtedness of the Czech Republic is carried out in chosen time period, from which follows that the institution of debt relief did not change a constantly growing indebtedness of the Czech population. In conclusion, the negative impact of moral hazard on development of the indebtedness of population as a result of the introduction of personal bankruptcy is assessed.
Klíčová slova: insolvency; personal bankruptcy; debt; moral hazard; indebtedness

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 10. 2017
Datum podání práce: 11. 5. 2018
Datum obhajoby: 26.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce63495_hlaj00.pdf [1,52 MB]
Oponentura57264_johm01.pdf [578,60 kB]
Hodnocení vedoucího63495_vosz01.pdf [327,80 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/63495/podrobnosti