Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Optimalizace výrobního procesu KARSTAK s.r.o.

Autor práce: Křesťan, Karel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Svobodová, Hana
Osoba oponující práci: Schrader, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Optimalizace výrobního procesu KARSTAK s.r.o.
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této práce je popis a mapování výrobních procesů společnosti KarStaK s.r.o., analýza míst, kde dochází k plýtvání, a následný návrh opatření včetně hodnocení odhadovaného ekonomického dopadu. Mapování se uskutečnilo pomocí pozorování a pro analýzu plýtvání byly zorganizovány tři série snímků operací. Na základě závažnosti zjištěných problémů navrhuje práce opatření k jejich předcházení. Pro odhad potenciálního ekonomického dopadu navrhovaných opatření využívá práce účetní výkazy společnosti v kombinaci s daty z provedených výzkumů. Podařilo se navrhnout opatření vedoucí k plánované měsíční úspoře 11 676 Kč při investici 304 150 Kč, resp. 6537 Kč měsíčně při investici 10 954 Kč. Výsledky této práce umožňují tedy zavedení opatření vedoucí k omezení plýtvání ve výrobě podniku s návratností 27 a 2 měsíce.
Klíčová slova: výrobní procesy; štíhlá výroba; optimalizace; mapování procesů; plýtvání

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Optimalizace výrobního procesu KARSTAK s.r.o.
Překlad názvu: Optimalization of production processes in KARSTAK s.r.o.
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The goal of this bachelor’s thesis is to describe and map the business processes of KARSTAK s.r.o., analyze the potential waste and to create a draft of measures including the estimated economic impact. The process of mapping was done by observation method and for waste analysis, three series of operation snapshots were organized. Based on the severity of the problems identified, the theses proposes measures to prevent them. To assess the potential economic impact of proposed measures, the company's financial statements were used in combination with data from the research conducted in this theses. The thesis managed to propose measures leading to the planned savings of CZK 11,676 per month for an investment of CZK 304,150 and 6537 CZK per month for an investment of CZK 10,954. The results of this thesis are allowing the introduction of measures to reduce waste in the production of the company with the return on investment within 27 and 2 months.
Klíčová slova: optimalization; process mapping; production processes; lean management; waste

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 10. 2017
Datum podání práce: 12. 5. 2018
Datum obhajoby: 06.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce63542_krek05.pdf [962,55 kB]
Oponentura57962_Schrader.pdf [477,38 kB]
Hodnocení vedoucího63542_svobha.pdf [370,72 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/63542/podrobnosti