Co se děje na VŠE?

26. 9. 2018 - Startup festival

27. 9. 2018 - Děkanské dny

Další akce »

Termíny

26. 9. 2018 - 26. 9. 2018 - VŠEFEST – studentský festival

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza vlivu rodinné politiky na porodnost v letech 1945-2018

Autor práce: Legorská, Veronika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Lukášová, Tereza
Osoba oponující práci: Strejček, Ivo

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza vlivu rodinné politiky na porodnost v letech 1945-2018
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je analyzovat vliv rodinné politiky na porodnost v letech 1945-2018 a zjistit, zda daňové zvýhodnění na dítě je jedním z faktorů, který vede k tomu, že se rodí více dětí vyššího pořadí. Teoretická část popisuje pojmy, které velmi úzce souvisí s rodinnou politikou, také popisuje rodinnou politiku samotnou. V praktické části je rodinná politika analyzována v jednotlivých obdobích a je zasazena do kontextu společenských a politických změn ve zkoumaném období. V každém období je analyzován vliv rodinné politiky na porodnost a plodnost. Výsledky analýzy ukazují, že rodinná politika měla v každém období jiný vliv na porodnost, v jednom období dokonce vliv negativní. Hypotéza práce se mi nepodařila vyvrátit ani potvrdit. Ve většině období daňová zvýhodnění neměla vliv na narození více dětí vyššího pořadí, pouze ve dvou období se hypotéza potvrdila, a to v období, kdy fungovalo společné zdanění manželů a v období, kdy se zvýšily přídavky na druhé a třetí narozené děti.
Klíčová slova: Porodnost; Rodinná politika; Plodnost

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza vlivu rodinné politiky na porodnost v letech 1945-2018
Překlad názvu: The analysis of the family policy impact on birth rate in Czech republic in years from 1945 to 2018
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of the bachelor thesis is to analyse the impact of family policy on the birth rate from 1945 to 2018 and to find out whether the tax advantage for the child leads to the birth of more children of higher order. The theoretical part deals with terms that are very closely related to family policy and also deals with family policy itself. In the practical part, family policy is analyzed in individual periods and is set in context of social and political changes in the examined period. In each period, the impact of family policy on birth rate and fertility is analyzed. The results of the analysis show that family policy had different influence on birth every time, in one period it had even negative influence. I have not been able to disprove or confirm the hypothesis of my work. In most periods, tax benefits did not affect the birth of more senior children, only in one period the hypothesis was confirmed, that is in the period when the joint taxation of married couples worked.
Klíčová slova: Birthrate; Fertility; Family policy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 2. 2018
Datum podání práce: 13. 5. 2018
Datum obhajoby: 14.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce65210_legv01.pdf [1,06 MB]
Oponentura57743_xstri00.pdf [191,05 kB]
Hodnocení vedoucího65210_xlukt04.pdf [495,21 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/65210/podrobnosti