Zkoumání vlivu extraverze na úspěch v síťovém marketingu využitím typologie osobnosti dle MBTI

Autor práce: Černý, David
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kašparová, Eva
Osoba oponující práci: Herlík, Ondřej

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Zkoumání vlivu extraverze na úspěch v síťovém marketingu využitím typologie osobnosti dle MBTI
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce se zabývá vlivem lidské osobnosti na úspěch distributorů v síťovém marketingu. Konkrétně prokazuje pozitivní vliv extraverze na aktivitu a potažmo úspěch v Amway byznyse. Teoretická část zahrnuje popis přímého prodeje a jeho využití systému síťového marketingu. Dále zmiňuje základy lidské osobnosti a jejího členění dle MBTI. Nakonec představuje několik výzkumů zabývajících se vlivem extraverze na různé oblasti života. Praktická část popisuje zkoumanou společnost Amway a principy, na kterých funguje. Především však představuje výzkum provedený na 20 distributorech společnosti Amway. Účastníci byli otestováni a výsledek (tedy jejich temperament dle MBTI) byl uveden do souvislosti s jejich aktivitou. Pro lepší interpretaci výsledků byly s některými distributory provedeny doplňující rozhovory. Pomocí těchto postupů byl temperament opravdu vyhodnocen jako faktor ovlivňující aktivitu distributorů.
Klíčová slova: osobnost; temperament; extraverze; introverze; MBTI; přímý prodej ; síťový marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra manažerské psychologie a sociologie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Zkoumání vlivu extraverze na úspěch v síťovém marketingu využitím typologie osobnosti dle MBTI
Překlad názvu: Exploring the effect of extraversion on success in network marketing using the MBTI typology
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis focus on the influence of human personality on the success of distributors in network marketing. Specifically, it demonstrates the positive effect of extravert on activity and consequently on the success in Amway business. The theoretical part introduces the direct selling industry and the system of network marketing, the fundamentals of human personality and its classification according to MBTI, and several studies addressing the influence of extraversion on different areas of life. The practical part describes Amway and the principles which it works on. Primarily it contains research which is carried out on 20 Amway distributors. The participants were tested and the results (their temperament according to MBTI) were compared with their activity in the business. For a better interpretation of the results additional distributors were interviewed. Using these techniques, temperament has indeed been evaluated as a factor affecting distributors' activity.
Klíčová slova: temperament; extraversion; introversion; MBTI; direct selling; network marketing; personality

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Managerial Psychology and Sociology
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 12. 2017
Datum podání práce: 13. 5. 2018
Datum obhajoby: 11.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce64244_cerd03.pdf [805,07 kB]
Oponentura57014_Herlík.pdf [622,52 kB]
Hodnocení vedoucího64244_kasparov.pdf [469,71 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64244/podrobnosti