Analýza vlivu značek kvality potravin na chování spotřebitele

Autor práce:
Janů, Barbora
Typ práce:
Diplomová práce
Vedoucí práce:
Koudelka, Jan
Osoba oponující práci:
Košlíková, Martina

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza vlivu značek kvality potravin na chování spotřebitele
Typ práce:
Diplomová práce
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce pojednává o problematice nákupního chování spotřebitele se zaměřením na vliv značek kvality potravin. Cílem je identifikace hlavních faktorů v procesu rozhodování spotřebitele při nákupu potravin a vyhodnocení vah, které spotřebitelé těmto faktorům udělují, dále zjištění znalosti značek kvality potravin, a jak spotřebitelé vnímají potraviny takto označené. Pro naplnění cíle je využito dvou na sebe navazujících výzkumných metod, dotazování a pozorování. Nejprve jsou pomocí písemného dotazování zjištěny faktory, které spotřebitelé zahrnují do svého procesu, a znalost značek kvality potravin včetně postojů spotřebitelů k těmto označením. Vliv značek a postoje k nim jsou následně podrobněji zkoumány pomocí hloubkových rozhovorů. Pomocí nezúčastněného pozorování je ověřeno, zda v rámci předchozích výzkumů nedošlo ke zkreslení zjištěných nákupních projevů. Všechny zjištěné prvky a projevy nákupního chování jsou závěrem využity pro stanovení marketingových doporučení, která mají zvýšit využívání a vliv značek kvality potravin.
Klíčová slova:
Chování spotřebitele; značky kvality potravin; písemné dotazování; hloubkové rozhovory; nezúčastněné pozorování

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská

Název katedry:
Katedra marketingu

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza vlivu značek kvality potravin na chování spotřebitele
Překlad názvu:
Analysis of the impact of Food quality labeling on consumer behavior
Typ práce:
Master thesis
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This master's thesis deals with the consumer's purchasing behavior with the focus on the impact of food quality marks. The aim is to identify main factors in the consumer decision-making process when buying food and assess the weight that consumers attribute to these factors. As well as to find out knowledge of food quality marks and how consumers perceive food marked with quality marks. To achieve the goal, two interrelated research methods, interviewing and observation are used. Firstly, there are identified factors that consumers include in their decision-making process, knowledge of food quality labels, including consumer attitudes towards these brands. The influence of the signs and the attitude towards them are subsequently examined in depth by means of in-depth interviews. It was also verified, through independent observation, whether detected shopping behaviors were not distorted during previous research. All identified shopping behaviors elements are in the end used to determining marketing recommendations to increase the use and impact of food quality marks.
Klíčová slova:
independent observation; Consumer behavior; food quality labels; survey interviews; in-depth interviews

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of Business Administration

Název katedry:
Department of Marketing

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
4. 4. 2017

Datum podání práce:
15. 5. 2018

Datum obhajoby:
19.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
62608_xjanb11.pdf [1,32 MB]

Veřejná příloha:
17124_xjanb11.pdf [747,30 kB]

Oponentura:
57555_Košlíková.pdf [394,62 kB]

Hodnocení vedoucího:
62608_janjiri.pdf [370,92 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/62608/podrobnosti