Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Finanční a strategická analýza Mercedes-Benz Financial Services Česká republika, s.r.o.

Autor práce: Bajerová, Kristýna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Staňková, Anna
Osoba oponující práci: Marek, Petr

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finanční a strategická analýza Mercedes-Benz Financial Services Česká republika, s.r.o.
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cíl diplomové práce spočívá ve vypracování finanční a strategické analýzy společnosti Mercedes - Benz Financial Services Česká republika s. r. o. v časovém období 2012 – 2016. Práce je rozdělena na dvě částí. První částí je metodická část obsahující vymezení předmětů a významu finanční a strategické analýzy. V případě finanční analýzy jsou zhodnoceny její zdroje, uživatelé a konkrétní metody. Strategická analýza obsahuje analýzu okolí a analýzu vnitřních zdrojů a schopností podniku. Druhou částí je praktická část, kde jsou jednotlivé metody aplikovány a porovnány s dalšími podniky v odvětví. Následná SWOT analýza shrnuje a hodnotí zjištěné výsledky z finanční i strategické analýzy.
Klíčová slova: horizontální a vertikální analýza; poměrové ukazatele; strategická analýza; Mercedes-Benz Financial Services; finanční analýza; bankrotní a bonitní modely; analýza okolí; analýza vnitřních zdrojů a schopností podniku; SWOT analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finanční a strategická analýza Mercedes-Benz Financial Services Česká republika, s.r.o.
Překlad názvu: Financial and Strategic Analysis Mercedes-Benz Financial Services Czech Republic Ltd.
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of the diploma thesis is to develop a financial and strategic analysis of the company Mercedes - Benz Financial Services Czech Republic Ltd. in the period 2012 - 2016. The thesis is divided into two logical parts. The first part is the methodological part containing the definition of subjects and the importance of financial and strategic analysis. In the case of financial analysis, its resources, users and specific methods are evaluated. Strategic analysis includes a surroundings analysis and an analysis of internal resources and business capabilities. The second part is the practical part where the individual methods are applied and compared with other enterprisers in the sector. SWOT analysis summarizes and evaluates the results from financial and strategic analysis.
Klíčová slova: financial analysis; strategic analysis; Mercedes-Benz Financial Services; horizontal and vertical analysis; SWOT analysis; ratio indicators; bankruptcy and creditworthy models; surroundings analysis; internal sources and enterprise ability analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 2. 2018
Datum podání práce: 23. 5. 2018
Datum obhajoby: 13.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce65475_xbajk00.pdf [1,79 MB]
Oponentura57759_Marek.pdf [249,50 kB]
Hodnocení vedoucího65475_stankova.pdf [232,84 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/65475/podrobnosti