Co se děje na VŠE?

26. 9. 2018 - Startup festival

27. 9. 2018 - Děkanské dny

Další akce »

Termíny

26. 9. 2018 - 26. 9. 2018 - VŠEFEST – studentský festival

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Vznik kapitálové společnosti

Autor práce: Chábová, Lucie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šindelář, Michal
Osoba oponující práci: Molín, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vznik kapitálové společnosti
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je přiblížit operace při vzniku kapitálové společnosti a poskytnout nejen účetní řešení dané problematiky, ale také náhled na právní a daňové dopady. Velká pozornost je věnována způsobům úhrady základního kapitálu a projev do účetnictví nově vzniklé společnosti i účetnictví vkladatele. Vznik kapitálové společnosti je rozdělen do několika základních fází. Nejprve jsou definovány jednotlivé kapitálové společnosti a dále jsou řešeny právní kroky jejich založení a vzniku. Následuje rozbor problematiky zřizovacích výdajů a změny v účtování těchto výdajů v posledních letech. Největší část práce je věnována účetním a daňovým aspektům peněžitých a nepeněžitých vkladů, především jejich ocenění a způsobům vykazování v rozvaze. Závěrečná část se zabývá začátkem účtování, tedy volbou vnitřní účetní směrnice, sestavení zahajovací rozvahy a otevření účetních knih. V praktické části je tento proces shrnut do ilustrativního příkladu vzniku kapitálové společnosti, kde jsou řešeny zejména projevy do účetnictví nově vzniklé společnosti i každého ze společníků.
Klíčová slova: peněžitý vklad; akciová společnost; účetnictví; zřizovací výdaje; společnost s ručním omezeným; nepeněžitý vklad; zahajovací rozvaha

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vznik kapitálové společnosti
Překlad názvu: The emergence of a corporation
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The bachelor thesis deals with operations during the emergence of a corporation, such as a joint stock company and a limited liability company, and to provide accounting, tax and legal solutions. Main attention is paid to options in investments to capital. The emergence of a corporation is divided into several phases. Firstly, there are defined individual corporations and legal steps of company foundation and emergence. Secondly is analysed the problem of formation expenses and changes in accounting in recent years. The largest part of this work is dedicated to accounting and tax aspects of monetary and nonmonetary investments, primarily their evaluation and disclosure of the assets in the balance sheet. The final section deals with beginning of bookkeeping, as choice of internal guidelines, create opening balance sheet and open ledgers. In practical part this process is summarized into illustrative example of the emergence of a corporation, where are solved impacts especially into bookkeeping of the new corporation and each of the shareholder.
Klíčová slova: limited liability company; joint-stock company; formation expenses; nonmonetary investment; opening balance sheet; accounting; monetary investment

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 3. 2018
Datum podání práce: 29. 5. 2018
Datum obhajoby: 14.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce65185_chal03.pdf [621,46 kB]
Oponentura56464_molj01.pdf [141,65 kB]
Hodnocení vedoucího65185_xsinm00.pdf [253,39 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/65185/podrobnosti