Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Transparentnost místních daní a městských rozpočtů

Autor práce: Bartůňková, Markéta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sedmihradská, Lucie
Osoba oponující práci: Tománková, Ivana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Transparentnost místních daní a městských rozpočtů
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce hodnotí transparentnost ve vybraných městech a městysech Středočeského kraje České republiky. Cílem práce je zhodnotit a porovnat transparentnost místních daní a městských rozpočtů u čtyřiceti vybraných měst a městysů. Transparentnost je hodnocena na základě zvolených kritérií a posuzovány jsou informace dostupné na internetových stránkách vybraných měst a městysů. Kritéria jsou zaměřena na povinně poskytované informace, na informace týkající se místního poplatku ze psů, na uplatňování osvobození a koeficientu u daně z nemovitých věcí. Zařazena jsou i kritéria týkající se zveřejňování rozpočtových dokumentů. Zkoumáno bylo i využívání transparentního účtu. Výsledky průzkumu ukázaly, že transparentnost nesouvisí s velikostí subjektu, co se týče počtu obyvatel. Dále nebylo prokázáno, že na transparentnost má vliv typ obce. Vyhodnocena byla i vzájemně závislá kritéria s uvedeným počtem měst a městysů. Transparentnost místních daní dosahuje 42 %, transparentnost povinně zveřejňovaných informací je ve výši 67 % a transparentnost rozpočtová je splněna z 52 %. Zákonné požadavky z hlediska povinně zveřejňovaných informací jsou splněny ze 72,5 % a z hlediska rozpočtových dokumentů z 87,5 %.
Klíčová slova: obecní rozpočet; místní daně; místní poplatky; daň z nemovitých věcí; transparentnost

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra veřejných financí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Transparentnost místních daní a městských rozpočtů
Překlad názvu: Transparency of Local Taxes and Municipal Budgets
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This diploma thesis assesses transparency in selected towns and market towns of the Central Bohemia Region of the Czech Republic. The aim of the thesis is to evaluate and compare the transparency of local taxes and municipal budgets in forty selected towns and market towns. Transparency is evaluated based on the selected criteria and the reviewed information is available on the websites of selected towns and market towns. The criteria focus on mandatorily provided information, information about the local dog fee, the application of the exemption and the coefficient of the real estate tax. The criteria for publication of budget documents are also included. The use of a transparent accounts is also examined. Survey results have shown that transparency is unrelated to the size of the subject in terms of population. Furthermore, it has not been shown that the transparency is influenced by the type of municipality Interrelated criteria were also evaluated with given number of cities and market towns. Transparency of local taxes is 42 %, transparency of mandatorily published information is 67 % and budget transparency is met at 52 %. The statutory requirements put on the mandatorily published information are met at 72,5 % and the statutory requirements put on budget documents are met at 87,5 %.
Klíčová slova: municipal budget; local taxes; local fees; real estate tax; transparency

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 12. 2017
Datum podání práce: 25. 5. 2018
Datum obhajoby: 21.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce64193_xbarm101.pdf [1,37 MB]
Oponentura57937_xtomi00.pdf [217,26 kB]
Hodnocení vedoucího64193_sedmih.pdf [165,22 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64193/podrobnosti