Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Příprava a úpravy příjmové strany rozpočtu obce

Autor práce: Andrlová, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sedmihradská, Lucie
Osoba oponující práci: Šťastná, Aneta

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Příprava a úpravy příjmové strany rozpočtu obce
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá analýzou příjmové strany rozpočtu konkrétní obce. Ta je provedena na základě veřejných dat získaných z databází ministerstva financí. Součástí získávání informací je rozhovor s vedoucí rozpočtového oddělení města Chrudim. Hlavním cílem práce je charakterizovat postupy města v jednotlivých fázích rozpočtového procesu a zhodnotit přesnost predikce daňových příjmů a četnost rozpočtových opatření týkajících se příjmů.Město při přípravě rozpočtu nepostupuje podle žádných metod. Sestavuje rozpočet na základě svých zkušeností a odhadu růstu ekonomiky. Predikcí daňových příjmů se podařilo stanovit přesnější odhad pouze u daně z příjmů právnických osob metodou časové regrese, jinak bylo město přesnější. Město provádí okolo dvaceti rozpočtových opatření ročně. Změny se nejčastěji týkají přijatých dotací, zasahují také do nedaňových, daňových a kapitálových příjmů. Díky rozpočtovým opatřením se městu daří přiblížit výši skutečných příjmů. Během let 2007-2016 příjmy města kolísaly. V letech 2009-2011 klesaly značněji dopadem hospodářské krize. Ta se nejvíce dotkla daňových příjmů. Město muselo zavést místní koeficient, aby daňové příjmy zvýšilo.
Klíčová slova: rozpočet obce; příjmy; daňové příjmy; rozpočtové opatření; predikce

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra veřejných financí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Příprava a úpravy příjmové strany rozpočtu obce
Překlad názvu: Preparation and Adjustment of the Revenue Side of the Municipal Budget
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The diploma thesis deals with the analysis of the revenue side of the budget of a particular municipality. This is based on public data obtained from the Treasury databases. Part of getting information is an interview with the head of the Chrudim budget department. The main aim of the thesis is to characterize the city's procedures in the various phases of the budgetary process and to assess the accuracy of the tax revenue forecast and the frequency of the revenue-related budgetary measures.The city does not proceed according to any methods in the preparation of the budget. It draws up the budget on the basis of its experience and estimation of the growth of the economy. By prediction of tax revenues, a more accurate estimate was made only for corporate income tax by the method of time regression, otherwise the city was more accurate. The city implements about twenty budgetary measures a year. Changes most often relate to subsidies received, also to non-tax, tax and capital incomes. Due to budget measures, the city is able to get closer to real revenue. During 2007-2016, the city's revenues fluctuated. In 2009-2011, the impact of the economic crisis declined more markedly. The most affected were tax revenue. The city had to implement a local coefficient to increase tax revenues.
Klíčová slova: municipal budget; revenue; tax revenue; budgetary measure; forecast

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 12. 2017
Datum podání práce: 25. 5. 2018
Datum obhajoby: 21.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce64192_xandk09.pdf [2,12 MB]
Oponentura57956_xstaa23.pdf [160,57 kB]
Hodnocení vedoucího64192_sedmih.pdf [165,03 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64192/podrobnosti