Co se děje na VŠE?

26. 9. 2018 - Startup festival

27. 9. 2018 - Děkanské dny

Další akce »

Termíny

26. 9. 2018 - 26. 9. 2018 - VŠEFEST – studentský festival

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Odložená daň v českém legislativním prostředí

Autor práce: Kučerová, Veronika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Janhubová, Jaroslava
Osoba oponující práci: Müllerová, Libuše

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Odložená daň v českém legislativním prostředí
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na problematiku odložené daně z příjmů v českém legislativním prostředí. Prvotním cílem práce je podrobně poskytnout vysvětlení dané účetní kategorie a to m. j. pomocí názorných příkladů. Dalším cílem je provést výpočet odložené daně v konkrétní české společnosti a následně ověřit správnost jejího vykázání v účetní závěrce společnosti za rok 2016. Práce se zabývá vývojem odložené daně, její současnou právní úpravou, metodami výpočtu, účtováním a vykazováním v účetní závěrce. Velký prostor je věnován titulům, které vedou ke vzniku odložené daně. V závěru práce je zahrnut vlastní rozbor výpočtu odložené daně ve vybrané společnosti.
Klíčová slova: odložená daň; splatná daň; odložený daňový závazek; odložená daňová pohledávky; přechodné rozdíly; závazková metoda rozvahového přístupu

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Odložená daň v českém legislativním prostředí
Překlad názvu: Deferred tax in the Czech legislative environment
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The bachelor thesis is focused on issues of deferred income tax in the Czech legislative environment. The primary objective of the bachelor thesis is to provide detailed explanation of the indicated accounting category using illustrative examples. Another objective is to calculate deferred tax in a specific Czech company and then try to verify the accuracy of its disclosure in the financial statements in 2016. The thesis is based on the development of the deferred tax, its valid legal regulations, the method of calculation, accounting and reporting in the financial statements. Large space is devoted to titles suitable for deferred tax. At the end of the bachelor thesis is included analysis of the deferred tax in the specific company.
Klíčová slova: deferred tax; current tax; deferred tax liability; deferred tax asset; temporary differences; balance sheet liability method

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 12. 2017
Datum podání práce: 25. 5. 2018
Datum obhajoby: 14.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce64178_kucv00.pdf [1,52 MB]
Oponentura57712_muller.pdf [146,38 kB]
Hodnocení vedoucího64178_janja.pdf [131,43 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64178/podrobnosti