Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Definitivní systém DPH v EU

Autor práce: Kudrnová, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zídková, Hana
Osoba oponující práci: Štefela, Pavel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Definitivní systém DPH v EU
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá návrhem směrnice Evropské komise o definitivním systému daně z přidané hodnoty v rámci intrakomunitárních dodávek zboží. Komise navrhuje nahradit současný systém v roce 2018 systémem, který by lépe odpovídal požadavkům dnešní doby, byl by odolný vůči daňovým podvodům a méně administrativně náročný pro podniky. Mimo to navrhuje opatření, které by zvýšilo právní jistotu v rámci současného systému pomocí čtyř rychlých oprav a konceptu certifikovaných osob povinných k dani. Certifikované osoby povinné k dani by podle záměru Evropské komise měly sehrát klíčovou roli i v definitivním systému. Po jeho zavedení bude místo plnění při dodání zboží ve státě, kde končí přeprava. Pokud bude odběratel certifikovanou osobou povinnou k dani, přesune se povinnost přiznat daň na něj. Jestliže nebude, dodavatel bude povinen přiznat daň ve státě, kde přeprava končí. Bude tak moci učinit prostřednictvím jednoho správního místa. Nový systém sníží nepřímé administrativní náklady a omezí karuselové podvody. Zvýší však přímé administrativní náklady a může vyvolávat spory mezi členskými státy. Pro další snížení nepřímých administrativních nákladů navrhuji harmonizovat seznamy zboží a služeb, které podléhají sníženým sazbám daně z přidané hodnoty.
Klíčová slova: daň z přidané hodnoty; definitivní systém; certifikovaná osoba povinná k dani; akční plán DPH

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra veřejných financí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Definitivní systém DPH v EU
Překlad názvu: Definitive value added tax regime in European Union
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This diploma thesis focuses on the proposal for a Council Directive as regards to the definitive regime of the value added tax for the taxation of Intra-Community supplies of goods prepared by the European Commission. The Commission proposes to replace the current system in 2018 by a system that better meets the requirements of today’s world, would be resilient to tax fraud and less administratively demanding for businesses. In addition, it proposes measures to increase legal certainty under the current system through four quick fixes and a concept of certified taxable persons. According to the intention of the European Commission, certified taxable persons should play a key role in the definitive system. Under the rules of the definitive regime the place of supply of the goods shall be where the goods are located at the time when transportation ends. If the customer is a certified taxable person, the supply is subject to the reverse charge procedure. If he is not, the supplier is liable for the value added tax in the state where the goods are located at the time when transportation ends. He will be able to do so via a one stop shop. The new system will reduce indirect administrative costs and reduce carousel frauds. However, it will increase direct administrative costs and may rise number of disputes between the Member States. To further reduce indirect administrative costs, I suggest to harmonize the definitions of products eligible for reduced rates of value added tax.
Klíčová slova: value added tax; VAT action plan; definitive regime; certified taxable person

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 11. 2017
Datum podání práce: 30. 5. 2018
Datum obhajoby: 21.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce63873_xkudl08.pdf [2,62 MB]
Oponentura57551_Štefela.pdf [213,39 kB]
Hodnocení vedoucího63873_xruzh01.pdf [72,36 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/63873/podrobnosti