Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza ratingového hodnocení České republiky v porovnání s Rakouskem

Autor práce: Prokopová, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Blahová, Naďa
Osoba oponující práci: Kováč, Michal

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza ratingového hodnocení České republiky v porovnání s Rakouskem
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce pojednává o ratingovém hodnocení České republiky v porovnání s Rakouskem. První část práce je věnována obecné charakteristice ratingového procesu a jeho významu, včetně suverénního ratingu. Závěrečná část první kapitoly je zaměřena na reálný popis procesu stanovení suverénního ratingu země dle metodologie Moody's. V následující části práce je blíže zkoumán veřejný dluh a bankovní systém, což jsou dva z mnoha faktorů, které mají vliv na přidělení výsledné ratingové známky. Tyto faktory jsou nejprve analyzovány odděleně pro obě země. Zjištěné poznatky jsou následně porovnávány v závěrečné části práce společně s dalšími klíčovými faktory a názorem agentur Moody's a S&P na ratingové hodnocení České republiky a Rakouska.
Klíčová slova: rating; ratingové agentury; selhání; veřejný dluh; bankovní systém

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra měnové teorie a politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza ratingového hodnocení České republiky v porovnání s Rakouskem
Překlad názvu: Analysis of rating of the Czech Republic compared to Austria
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The diploma thesis deals with the rating of the Czech Republic compared to Austria. The first part is devoted to the general characteristics of the rating process and its significance, including the sovereign rating. The final part of the first chapter focuses on a realistic description of the country's sovereign rating process according to Moody's methodology. The next part examines the public debt and the banking system, which are two of the many factors that affect the final rating evaluation. These factors are first analysed separately for both countries. The findings are then compared in the final part of the thesis together with other key factors and the opinion of Moody's and S&P on the sovereign ratings of the Czech Republic and Austria.
Klíčová slova: rating; rating agencies; default; public debt; banking system

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 9. 2017
Datum podání práce: 30. 5. 2018
Datum obhajoby: 21.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce63267_xprot22.pdf [1,65 MB]
Oponentura58291_xkovm32.pdf [290,70 kB]
Hodnocení vedoucího63267_blahova.pdf [148,68 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/63267/podrobnosti