Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Devizové intervence: Konvenční, nebo nekonvenční nástroj měnové politiky?

Autor práce: Hořáková, Gabriela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mandel, Martin
Osoba oponující práci: Metrah, Samy

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Devizové intervence: Konvenční, nebo nekonvenční nástroj měnové politiky?
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je zhodnotit přínosy a náklady devizových intervencí, které ČNB prováděla v souvislosti s asymetrickým kurzovým závazkem vůči euru v období od listopadu 2013 do dubna 2017. Téma bylo vybráno vzhledem k nedávnému ukončení tohoto kurzového závazku a z toho plynoucí příležitosti tuto jedinečnou zkušenost zhodnotit. Rešerše literatury, která rozebírá dané téma, je opěrným bodem empirické části práce, jež jednak analyzuje vývoj vybraných ukazatelů v ČR při a po kurzovém závazku a následně jej srovnává s vývojem v Polsku a Maďarsku ve stejném časovém úseku. Práce dochází k závěru, že krátkodobé přínosy, které tento krok znamenal pro českou ekonomiku, mohou snadno převážit dlouhodobé náklady plynoucí především z nakumulovaných devizových rezerv.
Klíčová slova: kurzový závazek; nekonvenční měnová politika a její nástroje; měnová politika; Česká národní banka; devizové intervence

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra měnové teorie a politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Devizové intervence: Konvenční, nebo nekonvenční nástroj měnové politiky?
Překlad názvu: Foreign Exchange Interventions: a Conventional or Unconventional Monetary Policy Instrument?
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this diploma thesis is to evaluate the contributions and costs of foreign exchange interventions the CNB conducted in order to defend foreign exchange peg against euro from November 2013 to April 2017. The topic was chosen in the light of the recent termination of this peg and the resulting opportunity to evaluate this unique experience. The literature research that opens the given topic serves as grounds for the empirical part of this thesis, which firstly analyzes the development of selected indicators during and after the foreign exchange peg and follows by a comparison with Poland and Hungary in the same time period. The conclusion of the thesis suggests that the short-term benefits this step provided for the Czech economy can be easily overbalanced by the long-term costs.
Klíčová slova: unconventional monetary policy and instruments; Czech National Bank; foreign exchange interventions; currency peg; monetary policy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 3. 2017
Datum podání práce: 23. 5. 2018
Datum obhajoby: 15.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce61583_xhorg02.pdf [1,81 MB]
Oponentura57836_xmets00.pdf [144,94 kB]
Hodnocení vedoucího61583_mandel.pdf [140,75 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/61583/podrobnosti