Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Nefinanční výkaznictví v České republice

Autor práce: Čevela, David
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Zelenka, Vladimír
Osoba oponující práci: Wagner, Jaroslav; Pakšiová, Renáta

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Nefinanční výkaznictví v České republice
Typ práce: Disertační práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato disertační práce si klade za cíl identifikovat, zanalyzovat a kriticky vyhodnotit aktuální praxi v oblasti vykazování o nefinančních aspektech podnikání specificky v českém prostředí. Analyzován byl vzorek 100 nejvýznamnějších společností v ČR na datech za období let 2011-2015. Vyhodnocení je provedeno na základě obsahové analýzy účetních závěrek, výročních zpráv a specializovaných nefinančních reportů na základě scoringového modelu inspirovaného standardy GRI. Z provedené analýzy vyplývá, že v analyzovaném období dochází k navyšování počtu vykazovaných nefinančních údajů, byť počet vykazujících společností je stabilní. Nejvýznamněji zastoupenými jsou environmentální apracovně-právní aspekty podnikání, naopak velice zřídka společnosti vykazují o společenský aspektech, o lidskoprávních aspektech a aspektech spojených s odpovědností za kvalitu prodávaných výrobků. V rámci všech oblastí se však společnosti zaměřovaly spíše na méně kontroverzní témata, přičemž některým podoblastem se vyhýbaly úplně. Na zkoumaném vzorku se nepodařilo prokázat významnou závislost mezi úrovní nefinančního výkaznictví a geografickým původem vlastníka ani závislost na kvalitě vnitropodnikových politik a procesůzjišťované na základě vlastnictví relevantní certifikace v dané oblasti. Závěr práce obsahuje i návrhy možných směrů dalšího výzkumu v této oblasti.
Klíčová slova: trvale udržitelné podnikání; kvalita vykazování; nefinanční výkaznictví; společenská odpovědnost firem; GRI

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Nefinanční výkaznictví v České republice
Překlad názvu: Non-financial Reporting in the Czech Republic
Typ práce: Doctoral thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The goal of this dissertation thesis is to identify, analyse and critically evaluate the current practice in non-financial reporting specifically in the Czech business environment. The analysed sample consisted of the 100 largest companies in CR for the period of 2011-2015. The evaluation is based on a content analysis of the financial statements, annual reports as well as dedicated non-financial reports based on a scoring model inspired by GRI guidelines. The analysis shows that the number of reported non-financial data increases over time throughout the analysed period, even though the number of reporting companies remains stable. The most commonly reported are the environmental and labour aspects of the business, whereas very rarely the companies report on social aspects, human rights as well as aspects related to quality of the products sold. In all areas however the companies focused their attention on the less controversial topics while avoiding some of the analysed sub-categories altogether. The sample examined did not show a statistically significant correlation neither between the non-financial reporting andthe country of origin of its ultimate owner nor the quality of processes implemented in the particular area (identified on the basis of ownership of some relevant thirdparty certification). The concluding section also includes suggestions for a possible further research in this field.
Klíčová slova: non-financial reporting; disclosure quality; sustainable business; corporate social responsibility; GRI

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 1. 2017
Datum podání práce: 23. 5. 2018
Datum obhajoby: 25.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce60478_xcevd00.pdf [3,21 MB]
Veřejná příloha17203_xcevd00.xlsx [2,48 MB]
Oponentura58062_wagner.pdf [277,49 kB]
Oponentura58063_Pakšiová.pdf [192,05 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/60478/podrobnosti