Co se děje na VŠE?

26. 9. 2018 - Startup festival

27. 9. 2018 - Děkanské dny

Další akce »

Termíny

26. 9. 2018 - 26. 9. 2018 - VŠEFEST – studentský festival

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Finanční analýza společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Autor práce: Voříšek, Petr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Holečková, Jaroslava
Osoba oponující práci: Jakšová, Martina

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finanční analýza společnosti Tesco Stores ČR a.s.
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce na téma „Finanční analýza společnosti Tesco Stores ČR a.s.” je rozdělena na metodickou a praktickou část. V metodické části je rozebrána podstata a hlavní smysl finanční analýzy spolu s jejími uživateli a zdroji dat. Dále jsou zde popsány konkrétní metody finanční analýzy, mezi které patří například horizontální a vertikální analýza, analýza rozdílových ukazatelů a analýza poměrových ukazatelů likvidity, rentability, zadluženosti a aktivity. Na konci metodické části jsou vyloženy bonitní a bankrotní modely, které se dají použít pro predikci finanční tísně. V praktické části této práce je stručně představena analyzovaná společnost a poté jsou výše zmiňované metody použity pro její finanční analýzu za účetní období 2014 – 2016.
Klíčová slova: Model IN05; Tesco; Finanční analýza; horizontální analýza; vertikální analýza; likvidita; rentabilita; zadluženost; aktivita; Kralicekův Quicktest; Altmanův model

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finanční analýza společnosti Tesco Stores ČR a.s.
Překlad názvu: Financial analysis of Tesco Stores ČR a.s.
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis on topic ,,Financial analysis of Tesco Stores ČR a.s.” is divided into theoretical and practical parts. In the theoretical part is explained the main purpose of financial analysis along with its users and data sources. Then there are described the main methods of financial analysis, which includes horizontal and vertical analysis, analysis of main financial ratios of liquidity, rate of return, indebtedness, and activity. At the end of the theoretical part are described rating and bankruptcy models, which can be used to predict financial stringency. The practical part of this thesis starts with the brief introduction of the analyzed company and then there is the financial analysis with above-mentioned methods for fiscal years 2014 – 2016.
Klíčová slova: Financial analysis; horizontal analysis; vertical analysis; liquidity ratios; rate of return; indebtedness ratios; activity ratios; Kralicek quick test; Altman Z-Score; Model IN05; Tesco

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 2. 2018
Datum podání práce: 31. 5. 2018
Datum obhajoby: 14.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce65143_vorp01.pdf [975,93 kB]
Oponentura56284_Jakšová.pdf [30,44 kB]
Hodnocení vedoucího65143_jahol.pdf [267,22 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/65143/podrobnosti