Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza výhodnosti investic fyzických osob do nemovitostí

Autor práce: Kohoutová, Eva
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Veselá, Jitka
Osoba oponující práci: Pastiranová, Oľga

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza výhodnosti investic fyzických osob do nemovitostí
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na stanovení výnosnosti investice do nemovitosti a následné porovnání této výnosnosti se zhodnocením finančních prostředků prostřednictvím alternativních variant investic. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole je charakterizován trh nemovitostí a jsou uvedeny faktory ovlivňují tento trh včetně korelačních koeficientů. Na základě stanovení významných faktorů dotvářejících cenu nemovitosti je sestaven regresní model k predikci dalšího vývoje. Další kapitola je založena na hypotečním trhu a jeho charakteristice, neboť s hypotečním úvěrem je dále kalkulováno v příkladové části. Třetí kapitolu tvoří alternativní možnosti investování, kde jsou detailněji rozebrány ty nejatraktivnější z hlediska veřejných průzkumů a statistik. V závěrečné kapitole je proveden výpočet zhodnocení nemovitosti za daných předpokladů a následné srovnání s výnosnostmi alternativních variant investování.
Klíčová slova: nemovitostní trh; korelace; hypoteční trh; regresní model; rentabilita investic

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza výhodnosti investic fyzických osob do nemovitostí
Překlad názvu: Analysis of the profitability of real estate investments
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The diploma thesis is focused on determination of profitability of real estate investment and following comparison of this profitability to alternative options of investment. The thesis is divided into four chapters. In the first chapter the real estate market is characterized and the factors influencing this market are listed including their correlation coefficients. Based on the determination of significant factors that make up price of a property, a regression model is compiled to predict further development. Next chapter is based on mortgage market and its characteristics, since the mortgage is part of the calculation part. Third chapter includes alternative options of investment, where the most attractive choices considering public researches and statistics are discussed. In the last chapter the real estate valuation is calculated for given assumptions and is subsequently compared to alternative options’ yield.
Klíčová slova: real estate market; correlation; mortgage market; regression model; return on investment

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 10. 2017
Datum podání práce: 1. 6. 2018
Datum obhajoby: 21.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce63722_xkohe01.pdf [2,01 MB]
Veřejná příloha17246_xkohe01.pdf [73,37 kB]
Veřejná příloha17247_xkohe01.pdf [39,58 kB]
Veřejná příloha17248_xkohe01.pdf [44,97 kB]
Oponentura58163_xpaso04.pdf [753,99 kB]
Hodnocení vedoucího63722_veselaj.pdf [301,50 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/63722/podrobnosti