Analýza spotřebitelských úvěrů na bydlení v ČR a zahraničí

Autor práce: Posekaný, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jánský, Jaroslav
Osoba oponující práci: Hajdíková, Taťána

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza spotřebitelských úvěrů na bydlení v ČR a zahraničí
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práci s názvem „Analýza spotřebitelských úvěrů na bydlení v ČR a zahraničí“ podrobně popisuje tuzemský trh spotřebitelských úvěrů a porovnává ho se zahraničními zeměmi, Rakouskem, Německem a Itálií. Cílem práce je porovnat nákladovost úvěrů na bydlení v těchto zemích, ve kterých platí jednotná legislativa EU. V teoretické části práce je podrobně popsáno financování bydlení za pomoci úvěru včetně historie úvěrů na bydlení a současně využívaných možností k úvěrování bytových potřeb. V práci jsou zahrnuta také současná i historická makroekonomická data týkající se hypotečních úvěrů, úvěrů ze stavebního spoření a vývoje úrokových sazeb. V teoretické části je rovněž popsána daňová politika, která je na úvěry na bydlení navázána a finanční produkty s těmito úvěry spojené. Praktická část práce obsahuje analýzu jednotlivých úvěrových nabídek napříč vybranými zeměmi a posuzuje celkovou nákladovost a výhodnost úvěrů na bydlení v těchto zemích. Zároveň je v praktické části uvedeno srovnání dodatečných nákladů, jako jsou poplatky spojené s katastrem, daně z nabytí nemovitosti, makléřské provize a další.
Klíčová slova: spotřebitelský úvěr na bydlení; hypoteční úvěr; financování bydlení

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza spotřebitelských úvěrů na bydlení v ČR a zahraničí
Překlad názvu: Analysis of Consumer Credit for Housing in the Czech Republic and Abroad
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This diploma thesis entitled "Analysis of Consumer Credit for Housing in the Czech Republic and Abroad" describes in detail the domestic consumer credit market and compares it with foreign countries, Austria, Germany and Italy. The aim of the thesis is to compare the cost of housing loans in those countries where EU legislation is uniform. In the theoretical part of the thesis is described in detail the financing of housing with credit, including the history of housing loans and the currently used options for lending of housing needs. Current and historical macroeconomic data on mortgage loans, building savings loans and interest rate developments are also included in the thesis. The theoretical part also describes tax policy that is linked to housing loans and financial products associated with these loans. The practical part of the thesis contains an analysis of individual lending offers across selected countries and assesses the overall cost and benefits of housing loans in these countries. At the same time, a comparison of additional costs, such as land-related fees, property acquisition taxes, brokerage commissions and others, is provided in the practical part.
Klíčová slova: consumer loan for housing; mortgage loan; housing finance

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 1. 2017
Datum podání práce: 15. 6. 2018
Datum obhajoby: 04.09.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce61868_xpost14.pdf [2,91 MB]
Oponentura58445_kozlova.pdf [465,87 kB]
Hodnocení vedoucího61868_qjanj06.pdf [213,10 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/61868/podrobnosti