Ekonometrická analýza nezaměstnanosti s využitím panelových dat

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Ekonometrická analýza nezaměstnanosti s využitím panelových dat
Autor práce:
Ryglová, Michaela
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Formánek, Tomáš
Osoba oponující práci:
Dvořák, Marek
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem práce je ekonometrická analýza nezaměstnanosti a zjištění faktorů, které by ji mohly ovlivňovat, tj. čistý příjem, průměrná mzda, imigranti, lidé s nejnižším vzděláním, hrubý domácí produkt, harmonizovaný index spotřebních cen, index spotřebitelské důvěry a období krize. Analýza je založena na panelových datech pěti států, a to České republiky, Německa, Rakouska, Slovenska a Polska v letech 2004 – 2016. V práci jsou použity modely s fixními a náhodnými efekty. V závěrečném porovnání vyšel jako lepší model s fixními efekty. Významné proměnné pro ovlivňování nezaměstnanosti jsou hrubý domácí produkt, imigranti, index spotřebitelské důvěry a období krize.
Klíčová slova:
nezaměstnanost; panelová data; fixní efekty; náhodné efekty

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra ekonometrie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Ekonometrická analýza nezaměstnanosti s využitím panelových dat
Překlad názvu:
Econometric Analysis of Unemployment with Panel Data
Autor práce:
Ryglová, Michaela
Typ práce:
Diplomová práce / Master thesis
Vedoucí práce:
Formánek, Tomáš
Osoba oponující práci:
Dvořák, Marek
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The goal of the thesis is econometric analyze of unemployment and try to identify of factors that could influence it, like net earnings, average wage, immigrants, people with the lowest education, gross domestic product, harmonized indices of consumer prices, consumer confidence index and period of crisis. The analyze is based on the panel data of five states: the Czech Republic, Germany, Austria, Slovakia and Poland between 2004 and 2016. Models with fixed and random effect are used in this thesis. In the final comparison it came out as a better model with fixed effects. Significant variables for influencing of unemployment are gross domestic product, immigrants, consumer confidence index and the period of crisis.
Klíčová slova:
unemployment; panel data; fixed effect; random effect

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
21. 6. 2017
Datum podání práce:
24. 6. 2018
Datum obhajoby:
11.09.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
62483_xrygm02.pdf [1,96 MB]
Oponentura:
58335_xdvom61.pdf [90,31 kB]
Hodnocení vedoucího:
62483_formanek.pdf [90,20 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/62483/podrobnosti