Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Stárnutí a politika zaměstnanosti v České republice v letech 2000-2016

Autor práce: Novotný, Jiří
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Krebs, Vojtěch
Osoba oponující práci: Barák, Vladimír

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Stárnutí a politika zaměstnanosti v České republice v letech 2000-2016
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Stárnutí populace je v současné době nevyhnutelným trendem na trhu práce. Aby nedocházelo k sociálně ekonomickým problémům, je zapotřebí zapojit širší spektrum starších obyvatel do aktivního výkonu pracovní činnosti. Tato práce proto spolu s pozitivy, negativy a nástroji zvyšujícími zaměstnanost starších pracovníků vysvětluje vliv kvalifikovanosti, produktivity a nabídky práce starších pracovníků na výši potencionálního produktu. Práce predikuje rostoucí podíl starších pracovníků na trhu práce a analyzuje současnou státní podporu starších zaměstnanců, jejíž míra je oproti průměru zemí OECD nízká. Na základě komparativní analýzy, která vychází z vývoje demografických ukazatelů, trendů a zahraničních zkušeností, jsou doporučeny nástroje s opatřeními, která by měla motivovat starší pracovníky a jejich zaměstnavatele k vyšší i efektivnější míře zaměstnanosti starších pracovníků.
Klíčová slova: starší pracovníci; zaměstnanost; nezaměstnanost; demografický vývoj; politika zaměstnanosti; trh práce; stárnutí populace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Stárnutí a politika zaměstnanosti v České republice v letech 2000-2016
Překlad názvu: Aging and employment policy in the Czech Republic between 2000 and 2016
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Aging is currently an inevitable trend in the labor market. In order to avoid socio-economic problems, it is necessary to involve an older demographic to the work force. This thesis explains the positives, negatives, and employment-enhancing tools of older workers. In addition, it will explore the influence of skills, productivity and labor supply of an older demographic in the workforce. The thesis predicts the growing share of older workers in the labor market and analyzes the current state support of older workers, whose rate is low compared to the average of OECD countries. Based on a comparative analysis examining demographic trends, indicators and global experiences, tools with measures are recommended to motivate older workers and their employers to increase employment rates of older workers.
Klíčová slova: older workers; employment; unemployment; demographic trends; employment policy; labor market; aging

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 12. 2017
Datum podání práce: 14. 7. 2018
Datum obhajoby: 20.09.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce64275_xnovj64.pdf [2,15 MB]
Oponentura58458_barv02.pdf [406,22 kB]
Hodnocení vedoucího64275_krebs.pdf [400,87 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64275/podrobnosti