Nástroje a metodika vyhodnocování výběrového řízení na reimplementaci ERP systému

Autor práce: Trnka, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Svatá, Vlasta
Osoba oponující práci: Zbořil, Martin

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Nástroje a metodika vyhodnocování výběrového řízení na reimplementaci ERP systému
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá popisem pomocných nástrojů a použité metodiky na projektu reimplementace ERP systému v prostředí stavební společnosti Skanska a.s. Primárním cílem je popsat rozsáhlé přípravy v souvislosti se současně probíhajícím výběrovým řízením na dodavatele, včetně jeho dosavadního průběhu, a odhalit případné nedostatky. Sekundárním cílem je důkladně vyhodnotit došlé nabídky uchazečů (obsahově i funkčně) dle předem stanovené metodiky hodnocení a posoudit její vhodnost pro určování vítěze, respektive postoupivších v rámci výběrového řízení. Ve vyhodnocování je zohledněna interní strategie společnosti. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí – teoretické a praktické. Teoretická část popisuje principy a standardy vyhodnocování výběrového řízení, se zasazením do prostředí IT oddělení. Dále popisuje prosazení změny v organizaci a best practices ke stanovení pořadí uchazečů. Praktická část se skládá ze dvou celků. Prvním je popis firemní strategie společnosti Skanska a.s. a vysvětlení současného ERP řešení. Druhý celek představuje jádro práce, ve kterém je popsán celý proces výběrového řízení, včetně použitých nástrojů, metodiky a úskalí, která se vyskytla v průběhu projektu. V tomto celku jsou zmapovány došlé nabídky všech zúčastněných uchazečů dle předem stanovených kritérií. Přínosem práce je především popis postupů při administraci, komunikaci a vyhodnocování výběrového řízení na dodavatele nového ERP systému a zjištění objevených nedostatků. Eliminace a prevence těchto nedostatků může v budoucnu pomoci pro zajištění plynulejšího průběhu obdobných výběrových řízení.
Klíčová slova: reimplementace ERP systému; metodika; vyhodnocování; analýza; Výběrové řízení

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra systémové analýzy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Nástroje a metodika vyhodnocování výběrového řízení na reimplementaci ERP systému
Překlad názvu: Tools and methodology used in an evaluation process of ERP system reimplementation
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This diploma thesis deals with the description of auxiliary tools and used methodologies in the project of re-implementation of ERP system in Skanska a.s. The primary objective is to describe extensive preparations in connection with the ongoing tender for suppliers, including their up-to-date progress, and to identify potential shortcomings. The secondary objective is to thoroughly evaluate the received proposals (by contents and functionalities) according to a predetermined evaluation methodology and to assess their suitability for determining the winners or qualifiers, respectively. The internal strategy of the company is taken into account in the evaluation processes. This thesis is divided into two main parts – theoretical and practical. The theoretical part describes the principles and standards of evaluation of the tender procedure, with the placement in the IT department environment. It also describes changeover in an organization and best practices for determining the ranking of candidates. The practical part consists of two sections. The first one contains a description of Skanska’s corporate strategy and an explanation of the current ERP solution. The second section is considered as the core of the work and describes the entire selection process, including used tools, methodologies, and pitfalls that occurred during the project. Furthermore, each of the received proposals, offered by interested tenderers, is analyzed based on predefined criteria in this section. The contribution of this thesis lies primarily in a description of the administration and communication related procedures within the process of evaluation of the tender procedure for a new ERP system as well as in the identification of newly-emerged deficiencies. Elimination and prevention of such deficiencies can help to ensure a smoother running of similar tenders in the future.
Klíčová slova: Tender; ERP system reimplementation; methodology; evaluation; analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Systems Analysis
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 1. 2018
Datum podání práce: 27. 11. 2018
Datum obhajoby: 23.01.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práceNeveřejný soubor
Oponentura59327_zbom01.pdf [64,85 kB]
Hodnocení vedoucího64753_svata.pdf [65,12 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64753/podrobnosti