Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Kultúrne dimenzie na príklade dvoch kultúr

Autor práce: Klačková, Alexandra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Filipová, Alena
Osoba oponující práci: Zeman, Jiří

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Kultúrne dimenzie na príklade dvoch kultúr
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Táto diplomová práca porovnáva kultúrne dimenzie Českej republiky a Španielska. Cieľom práce je zistiť podobnosť kultúrnych znakov mladej generácie týchto kultúr so zameraním na študentov a absolventov vysokých škôl ekonomických odborov. Prvé dve kapitoly obsahujú teoretické východiská o kultúre, interkultúrnej komunikácii a kultúrnych výskumoch Halla, Hofstedeho, Trompenaarsa, Ronena a Shenkara, štúdie GLOBE a sú doplnené o kultúrne štandardy. Tretia kapitola popisuje jednotlivé kultúry podľa vybraných kultúrnych dimenzií. V poslednej kapitole sú pomocou kvantitatívneho dotazníkového prieskumu overované kultúrne dimenzie Hofstedeho na skupine mladých respondentov španielskej a českej kultúry. Výsledkom práce je zistenie podobností či rozdielností mladých študentov a absolventov vysokých škôl ekonomických odborov daných kultúr. Vyskúmané kultúrne znaky sú využité na zistenie potenciálnych zdrojov konfliktov v pracovnom a podnikateľskom prostredí a využitie poznatkov v medzinárodnom manažmente.
Klíčová slova: kultúrne dimenzie; Hofstede; kultúra; Česká republika; Španielsko

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Kultúrne dimenzie na príklade dvoch kultúr
Překlad názvu: Cultural dimensions on the example of two cultures
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This diploma thesis compares the cultural dimensions of the Czech Republic and Spain. The aim is to verify the similarity of cultural features of the young generations of these cultures, focusing on the students and graduates of the universities of economic fields. The first two chapters summarize theoretical background of culture, intercultural communication, and cultural studies by Hall, Hofstede, Trompenaars, Ronen and Shenkar, the GLOBE project and cultural standards. The third chapter describes the two cultures according to selected cultural dimensions. In the last chapter, Hofstede's cultural dimensions are verified on young respondents from Spanish and Czech culture through a quantitative survey. The outcome of the thesis are cultural similarities or differences between young students and university graduates of economics of the given cultures. Identified cultural features are used to indicate potential sources of workplace and business conflicts and its practical use in international management.
Klíčová slova: Czech Republic; culture; cultural dimensions; Hofstede; Spain

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 12. 2017
Datum podání práce: 4. 12. 2018
Datum obhajoby: 07.01.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce64290_xklaa06.pdf [1,10 MB]
Oponentura59855_zeman.pdf [60,94 kB]
Hodnocení vedoucího64290_filipova.pdf [61,52 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64290/podrobnosti