Lean management ve vybraném hotelu v Japonsku

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Lean management ve vybraném hotelu v Japonsku
Autor práce:
Svojanovská, Leona
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Žufan, Jan
Osoba oponující práci:
Vaško, Martin
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Předkládaná diplomová práce se zabývá managementem kvality v pohostinství. Konkrétně analyzuje možnosti aplikace nenormativního přístupu řízení kvality zvaného Lean management (štíhlé řízení) v oblasti hotelnictví. Štíhlé řízení pochází z Japonska, ale ani zde není v oblasti hotelnictví rozšířeným pojmem. Práce analyzuje vybrané procesy v hotelu Imperial Tokyo a na konkrétních příkladech navrhuje využití nástrojů Leanu ke zlepšení pozorovaných procesů. Na závěr poznatky zobecňuje a hodnotí využitelnost jednotlivých nástrojů Leanu v hotelnictví.
Klíčová slova:
Lean management; kvalita; hotelnictví; procesní řízení; Japonsko; kaizen

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra cestovního ruchu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Lean management ve vybraném hotelu v Japonsku
Překlad názvu:
Lean management at the selected Japanese hotel
Autor práce:
Svojanovská, Leona
Typ práce:
Diplomová práce / Master thesis
Vedoucí práce:
Žufan, Jan
Osoba oponující práci:
Vaško, Martin
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This diploma thesis deals with a quality management in hospitality. Specifically, it examines the possibilities of applying a non-normative quality management approach called Lean management in the hotel industry. Lean management originated in Japan, however it is not a widespread term in the hotel industry even there. The paper analyses selected processes at the Imperial Hotel Tokyo and, using specific examples, suggests Lean tools to improve the observed processes. Finally, the findings are generalized and the utility of Lean tools in the hotel industry is evaluated.
Klíčová slova:
Lean management; quality; hotel industry; process management; Japan; kaizen

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 10. 2017
Datum podání práce:
6. 12. 2018
Datum obhajoby:
29.05.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
63678_xsvol17.pdf [1,25 MB]
Oponentura:
59806_vasko.pdf [63,93 kB]
Hodnocení vedoucího:
63678_zufj00.pdf [63,61 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/63678/podrobnosti