Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Přínosy a možná rizika vstupu České republiky do Eurozóny

Autor práce: Záleský, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Procházková Ilinitchi, Cristina
Osoba oponující práci: Jiránková, Martina

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Přínosy a možná rizika vstupu České republiky do Eurozóny
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce má za cíl zhodnotit přínosy a možná rizika plynoucí ze členství v eurozóně a z používání společné měny. Přínosy mohou pramenit ze samotného používání eura (snížení transakčních nákladů, vyšší transparentnost u porovnávání cen zboží z různých členských států) či z členství v eurozóně (vyšší participace na společné měnové integraci). Rovněž rizika mohou vyvstat z faktické existence společné měny (fixní měnový kurz, nemožnost nezávisle upravovat nominální kurz či úrokovou sazbu), ale i z důvodu členství v měnové unii (přispívání do společného fondu a stabilizačního mechanismu).
Klíčová slova: euro; eurozóna; měnová unie; ekonomická integrace; optimální měnová oblast; reálná konvergenční kritéria; nominální konvergenční kritéria

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Přínosy a možná rizika vstupu České republiky do Eurozóny
Překlad názvu: Benefits and Possible Risks of Euro Adoption in the Czech republic
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This diploma thesis aims to evaluate the benefits and potential risks arising from euro area membership and the use of the common currency. Benefits may stem from the use of the euro itself (reduction of transaction costs, greater transparency in comparing the prices of goods from different Member States) or from the euro area membership (higher participation in common monetary integration). Risks can also arise from the factual existence of a common currency (fixed exchange rate, the impossibility of adjusting the nominal rate or interest rate independently), but also due to membership of the monetary union (contribution to the common fund and stabilization mechanism).
Klíčová slova: Euro; Eurozone; monetary union; economic integration; nominal convergence criteria; real convergence criteria; Optimal Currency Area

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 9. 2017
Datum podání práce: 6. 12. 2018
Datum obhajoby: 15.01.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce63204_xzalj08.pdf [1,11 MB]
Oponentura59625_jirankov.pdf [68,11 kB]
Hodnocení vedoucího63204_xilic01.pdf [66,08 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/63204/podrobnosti