Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Employer Brand

Autor práce: Ballošová, Barbora
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stříteský, Marek
Osoba oponující práci: Němec, Otakar

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Employer Brand
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se věnuje problematice tvorby značky zaměstnavatele na příkladu vybrané společnosti. Téma Employer Brandingu je v teoretické části nejprve zasazeno do kontextu personálního marketingu z důvodu jasného vymezení obou pojmů a dále je zde shromážděn ucelený teoretický rámec problematiky budování značky zaměstnavatele, který čerpá z odborné literatury jako i z elektronických zdrojů, zejména odborných článků. Cílem práce je na základě interního dotazníkového šetření ve vybrané společnosti identifikovat tři pilíře, na jejichž základě by společnost mohla vybudovat své Employee Value Proposition, které je jádrem tvorby Employer Brandu. Dílčím cílem práce je analýza interního vnímání společnosti současnými zaměstnanci. V závěru práce jsou navrženy kroky, jak by vybraná společnost měla postupovat, rozhodla-li by se pro budování značky zaměstnavatele.
Klíčová slova: HR Marketing; Employer Branding; Employer Brand; Employee Value Proposition

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra personalistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Employer Brand
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The diploma thesis deals with the topic of creating an Employer Brand on example of a selected company. First in theoretical part, Employer Branding is put in context of HR Marketing in order to clearly define both of these concepts. Secondly, a comprehensive theoretical framework of Employer Branding based on professional literature as well as electronic resources, especially professional articles research, is provided in the theoretical part. The aim of the thesis is to identify three pillars that could become a basis for the Employee Value Proposition, which is the core of Employer Brand, of the selected company. An internal employee survey is used for this purpose. The componential aim of the thesis is to analyse the internal perception of the comapany as an employer by current employees. Last but not least suggestion of further steps to be taken by the selected company is made, in case the company decides to build its own Employer Brand.
Klíčová slova: HR Marketing; Employer Branding; Employer Brand; Employee Value Proposition

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Personnel Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 5. 2018
Datum podání práce: 7. 12. 2018
Datum obhajoby: 31.01.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce66089_xbalb04.pdf [1,62 MB]
Oponentura59583_nemeco.pdf [498,31 kB]
Hodnocení vedoucího66089_stritesm.pdf [379,97 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/66089/podrobnosti