Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Segmentace zákazníků vybrané firmy

Autor práce: Teislerová, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Filipová, Alena
Osoba oponující práci: Zeman, Jiří

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Segmentace zákazníků vybrané firmy
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce se věnuje vymezení marketingového mixu a identifikaci segmentů zákazníků firmy zabývající se bike sharingem s následným zhodnocením a doporučením pro firmu do budoucna. Práce se v celém svém rozsahu zaměřuje na propojení aktuálních trendů v komunikaci v závislosti na generačních rozdílech a uživatelském chování zákazníků firmy. Za tímto účelem bylo provedeno dotazníkové šetření a analýza konzumace vybraných online médií generacemi X, Y a Z. Na základě vyhodnocení sesbíraných dat byla navržena doporučení. Klíčovými oblastmi kterými by firma mohla efektivněji zaujmout své stávající i potenciální zákazníky jsou například komunikace skrze Instagram stories a sdílení uživatelských příspěvků, uživatelské hry pro motivaci k jízdě, vlastní YouTube kanál s edukačními videi, opakování sdělení a zachování autentičnosti a aktivity ve veřejném prostoru.
Klíčová slova: Generace X; Marketingový mix; Generace Z; Segmentace; Komunikace; Bike sharing; Generace Y

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Segmentace zákazníků vybrané firmy
Překlad názvu: Customer segmentation of a selected company
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This Thesis is devoted to defining the marketing mix and identifying customer segments of the bike sharing company, which is followed-up by evaluation and recommendations for the company in the future. The Thesis is focused on linking up-to-date trends in communication based on generational differences and user behavior in the group of the company's customers. For this purpose, a questionnaire survey and an analysis of the consumption of selected online media by generations X, Y and Z were carried out. Based on the evaluation of collected data, final recommendations were made. Key areas for the company to be more effective in attracting both existing and potential customers are, for example, communicating through Instagram stories and sharing user posts, motivation driving competitions, own YouTube channel with educational videos, repeating news and maintaining authentic communication and activity in public space.
Klíčová slova: Bike Sharing; Generation Y; Generation X; Marketing Mix; Communication; Generation Z; Segmentation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 10. 2017
Datum podání práce: 7. 12. 2018
Datum obhajoby: 07.01.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce64475_xteit00.pdf [2,28 MB]
Oponentura59851_zeman.pdf [66,28 kB]
Hodnocení vedoucího64475_filipova.pdf [66,19 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64475/podrobnosti