Identifikace slabých a silných stránek makroekonomického vývoje Francie v letech 2000-2017

Autor práce: Kellerová, Michaela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Czesaný, Slavoj
Osoba oponující práci: Vebrová, Ludmila

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Identifikace slabých a silných stránek makroekonomického vývoje Francie v letech 2000-2017
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem diplomové práce je vymezení silných a slabých stránek makroekonomickéhovývoje Francie v letech 2000-2017. Cíl je naplněn sledováním indikátorů vnější a vnitřnírovnováhy v předkrizovém období, během krize a také v období po ní. Zvláštní pozornost jevěnována reakci fiskální a monetární politiky na nastalou krizia porovnání s krizemiminulého století. V první části jsou vysvětleny teoretické souvislosti a nastíněny historickéaspekty. V praktické části dochází k analýze ekonomických indikátorů a porovnánís průměrem států EU či OECD. Hlavním výstupem práce je SWOT analýza, pomocí kteréjsou vymezeny silné a slabé stránky Francie, její možné příležitosti a hrozby.
Klíčová slova: Makroekonomická analýza; Francie; SWOT analýza; vnitřní a vnější rovnováha; hospodářský cyklus

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Identifikace slabých a silných stránek makroekonomického vývoje Francie v letech 2000-2017
Překlad názvu: Identification of the strengths and weaknesses of the macroeconomic development of France between 2000 and 2017
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The purpose of the diploma thesis is to examine strengths and weaknesses of themacroeconomic development of France between 2000 and 2017. The research approach is the analysis of economic indicators of internal and external balance of the country followed by a comparison with the average of EU and OECD member countries. The thesis focuses on the effect of the monetary and fiscal policies applied pre-crisis, during the crisis and post crisis. I also compare the Great Recession with the crisis of the past century. The first part explains the theoretical and historical background. In the practical part I analyze the economic indicators and perform SWOT analysis determining the strengths, weaknesses, opportunities and threats for the French economy.
Klíčová slova: SWOT analysis; internal and external balance; Macroeconomic analysis; business cycle

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 4. 2018
Datum podání práce: 9. 12. 2018
Datum obhajoby: 06.02.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce65706_xkelm00.pdf [993,72 kB]
Oponentura59745_vebl01.pdf [405,97 kB]
Hodnocení vedoucího65706_czes01.pdf [420,58 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/65706/podrobnosti