Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků se službami ve vybrané společnosti

Autor práce: Kratochvíl, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Osoba oponující práci: Knaisl, Martin

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků se službami ve vybrané společnosti
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá hodnocením spokojenosti zákazníků se službami ve vybrané společnosti. Práce nabízí teoretický vhled do problematiky spokojenosti zákazníků, jejího měření pomocí různých metod a vychází z rešerše literatury a zahraničních studií, které poskytují ucelený obraz o metodách meření spokojenosti zákazníků. Cílem práce je zjistit spokojenost zákazníků společnosti Crown Worldwide Movers s.r.o. s relokačními službami a navrhnout doporučení ke zlepšení poskytovaných služeb. Ke sběru dat bude využito kvantitativní metody, konkrétně písemného dotazování. Sesbíraná data budou vyhodnocena v programu SPSS Statistics od společnosti IBM a dále pomocí vybraných modelů pro měření spokojenosti zákazníků, konkrétně modelu „pouze spokojenost“, „důležitost-spokojenost“, diferenční analýzy a indexu spokojenosti zákazníků (CSI). Závěry a doporučení této studie by měla společnost CWM vzít v potaz a případně je implementovat.
Klíčová slova: relokace; zákazník; spokojenost; Crown Worldwide Movers s.r.o.; CSI; pouze spokojenost; diferenční analýza; důležitost-spokojenost

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků se službami ve vybrané společnosti
Překlad názvu: Marketing research of customer satisfaction with services in a selected company
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This diploma thesis deals with the evaluation of customer satisfaction with services in selected company. The thesis offers a theoretical insight into the issues of customer satisfaction, its measurement using various methods, and it is based on a literature and foreign studies research that provides a comprehensive picture of the methods of measuring customer satisfaction. The aim of the thesis is to find out the satisfaction of the customers of Crown Worldwide Movers s.r.o. with relocation services and to suggest recommendations for improving the services provided. Quantitative methods, specifically written questioning, will be used to collect data. The collected data will be evaluated by IBM's SPSS Statistics program and selected models for measuring customer satisfaction, specifically the "only satisfaction," "Importance-Satisfaction", Differential Analysis, and Customer Satisfaction Index (CSI) will be used. Conclusions and recommendations of this study should be taken into consideration by CWM and, if applicable, implemented.
Klíčová slova: satisfaction; relocation; customer; differential analysis; importance-satisfaction; CSI; Crown Worldwide Movers s.r.o.

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 3. 2018
Datum podání práce: 9. 12. 2018
Datum obhajoby: 30.01.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce65589_xkram134.pdf [1,99 MB]
Oponentura60230_Knaisl.pdf [501,71 kB]
Hodnocení vedoucího65589_zamazal.pdf [360,09 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/65589/podrobnosti