Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza aplikace Férového tendru ve společnosti Siemens

Autor práce: Kačíková, Andrea
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vondra, Zdeněk
Osoba oponující práci: Iltis , Martin Erik

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza aplikace Férového tendru ve společnosti Siemens
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce se zabývá problematikou výběrových řízení a vysvětlením důležitosti kvalitního vypracování zadávací dokumentace. Asociace komunikačních agentur vytvořila devět zásad zvaných Férový tendr, které v této oblasti slouží jako doporučení a slibují zlepšení spolupráce mezi zadavatelem a agenturou. Hlavním cílem této práce je ohodnocení využitelnosti jednotlivých principů Férového tendru na straně zadavatele a podání zlepšovacích návrhů upravujících proces pořádání výběrových řízení ve společnosti Siemens Česká republika.Metodika Férového tendru je zkoumána formou rešerše zdrojů zabývajících se problematikou výběrových řízení v České republice a na Slovensku. Posléze je ověřována aplikovatelnost jednotlivých zásad na straně zadavatele.Aktuální stav procesu pořádání výběrových řízení v Siemensu je vyhodnocen na základě analýzy interní dokumentace.Díky zjištěním plynoucím ze zmíněných analýz je vytvořen doporučený seznam bodů k doplnění do interní dokumentace.Aplikovatelnost doporučení do běžné praxe je finálně verifikována rozhovory s vybranými zástupci společnosti Siemens účastnících se výběrových řízení.Přínos této práce spočívá v ověření obecné využitelnosti Férového tendru a v jeho praktické aplikaci v podmínkách společnosti Siemens. Při zkoumání této společnosti byly zjištěny značné rozdíly mezi informacemi uvedenými v interní dokumentaci a skutečnou praxí. Zapracováním autorkou navrhovaných změn do interní dokumentace dojde ke zkvalitnění a standardizaci v budoucnu pořádaných výběrových řízení, díky čemuž se předejde případné ztrátě cenného know-how při fluktuaci zaměstnanců.
Klíčová slova: brief; Férový tendr; Siemens; Asociace komunikačních agentur; zadavatel; výběrové řízení

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Multimédia v ekonomické praxi
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra multimédií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza aplikace Férového tendru ve společnosti Siemens
Překlad názvu: Analysis of Fair Tender Application in Siemens Company
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis examines the methodology of Fair Tender and the process of selection procedures. Additionally, it highlights the crucial value of a well-written brief. The Association of Communication Agencies created nine rules called ‚Fair Tender‘, which are recommended to be followed and promise an improvement of cooperation between a client and an agency. The main aim of this thesis is evaluating Fair Tender principles in a client‘s practice and to submit proposals for improvement in the case study of Siemens Czech Republic.The methodology of Fair Tender is examined in the form of resource research, discussing topics regarding selection procedures in Czechia and Slovakia. Afterwards the application of individual rules in a client‘s practice will be examined. The current state of selection procedures in Siemens is evaluated according to the analysis of the internal documentation. Owing to the information derived from the previous analysis, it is possible to present a list of recommended points to be added into the internal documentation. The suggested application of these recommendations in practice is verified by dialogs with selected representatives of Siemens who take part in such selection procedures.The main contribution of the thesis is based on the verification of Fair Tender usage and its practical application in the conditions of the Siemens company.During the examination process major significant differences between the information in the internal documentation and real practice were found.If the author‘s suggestions for improvement are implemented into the internal documentation, the quality and standardization of future selection procedures will improve. The risk of losing valuable expertise during employee fluctuation will decrease.
Klíčová slova: Association of Communication Agencies; Client; Fair Tender; Siemens; Brief; Process of selection procedures

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Multimédia v ekonomické praxi
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Multimedia
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 1. 2018
Datum podání práce: 9. 12. 2018
Datum obhajoby: 2019
Výsledek obhajoby: -

Soubory ke stažení

Hlavní práceSoubor bude zveřejněn po obhajobě
OponenturaSoubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.