Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Vliv demografických faktorů na spotřebitelské preference při nakupování potravin

Autor práce: Sklář, Michael
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Horová, Olga
Osoba oponující práci: Neumaierová, Inka

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vliv demografických faktorů na spotřebitelské preference při nakupování potravin
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této práce je odhalit vliv demografických faktorů na spotřebitelské chování přinakupování potravin a zjistit, která kritéria jsou pro spotřebitele při nakupování potravinnejdůležitější. Teoretická část práce obsahuje definici a přiblížení základních pojmů, kterés nakupováním potravin a zkoumanou problematikou bezprostředně souvisí. Diskutovány jsoupojmy jako prodávající, spotřebitel, privátní značky, označování potravin, maloobchod,chování spotřebitele a další. V praktické části práce jsou uvedeny výsledky sekundárníhoa primárního výzkumu. Hlavní část tvoří vyhodnocení dotazníkového šetření spolu s diskusízjištěných závislostí demografických faktorů na spotřebitelském chování při nakupovánípotravin. V závěru práce je uvedeno zhodnocení naplnění jejího cíle a na základě výsledkůšetření jsou učiněna praktická doporučení pro prodejce potravin.
Klíčová slova: maloobchod; nakupování potravin; řetězce; spotřebitelské preference

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vliv demografických faktorů na spotřebitelské preference při nakupování potravin
Překlad názvu: The Influence of Demographic Factors on Consumers’ Preferences when Grocery Shopping
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This diploma thesis examines the influence of demographic factors on consumers’ behaviorwhen grocery shopping, with special attention paid to the criteria crucial for the consumerswhile making a buying decision. The theoretical part aims to define the basic concepts relatedto grocery shopping, such as the seller, buyer, private labels, food labelling, retail or consumers’behavior. The practical part analyzes the results of a secondary and primary researchand consists of a survey evaluation and a discussion of the effect of demographic factorson consumers’ behavior when grocery shopping. The conclusion summarizes the obtainedfindings and evaluates the degree of fulfillment of the set goals. Based on the results of theresearch, several suggestions are also provided for grocery-selling companies.
Klíčová slova: retail chains; consumer preferences; grocery shopping; retail

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 9. 2017
Datum podání práce: 11. 12. 2018
Datum obhajoby: 30.01.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce63834_xsklm12.pdf [2,87 MB]
Oponentura59104_neumaier.pdf [496,18 kB]
Hodnocení vedoucího63834_horova.pdf [331,58 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/63834/podrobnosti