Hospodářsko-politický význam dobrovolnictví v organizacích zabývajících se péčí o seniory na Kladensku v roce 2018

Autor práce: Drvota, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Barák, Vladimír
Osoba oponující práci: Krebs, Vojtěch

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Hospodářsko-politický význam dobrovolnictví v organizacích zabývajících se péčí o seniory na Kladensku v roce 2018
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je přiblížit význam dobrovolnické činnosti a jejího přínosu jak pro samotné organizace, společnost, tak pro samotné dobrovolníky. V teoretické části práce jsou popsány základní pojmy týkající se dobrovolnictví, jeho vzniku a legislativy zabývající se problematikou dobrovolnictví. Dále se práce zabývá oceněním a hodnotou dobrovolnické činnosti. V této části se práce rovněž zaměřuje na motivaci a motivační faktory dobrovolníků. V praktické části práce zkoumá, jakým způsobem, v jakém množství a s jakou efektivitou využívají dobrovolníky organizace, které se zabývají péčí o seniory na Kladensku. Praktická část také zkoumá motivační faktory lidí, kteří by se mohli stát potenciálními dobrovolníky v podobných organizacích. Práce ukazuje, že dobročinné organizace se snaží využívat dobrovolníky a jejich služby, ale bohužel nevolí správnou motivaci. Zároveň se ukázalo, že informovanost veřejnosti o možnostech dobrovolníků je téměř nulová, přestože z řad veřejnosti by bylo možné získat nové dobrovolníky.
Klíčová slova: motivace; dobrovolník; ekonomie dobrovolnictví

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Hospodářsko-politický význam dobrovolnictví v organizacích zabývajících se péčí o seniory na Kladensku v roce 2018
Překlad názvu: Economic and Political Importance of Volunteering in Senior Care Organizations in District Kladno in year 2018
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of the bachelor thesis is to highlight the importance of volunteering and its contribution to organizations, society and volunteers themselves. The theoretical part describes the basic concepts of volunteering, its origins and legislation dealing with the issue of volunteering. Furthermore, the thesis deals with the valuation and value of volunteer activities. In this part, the thesis also focuses on motivation and motivation factors of volunteers. In the practical part of the thesis, it examines how, in what quantities and with what efficiency, the organizations, which take care of seniors in Kladno district, use potential of volunteer activity. The practical part also examines the motivation factors of people who could become potential volunteers in similar organizations. The work shows that philanthropic organizations are trying to use volunteers and their services, but unfortunately, they do not choose the right motivation. The work also shows that public awareness of volunteer opportunities is virtually nil, although new volunteers could be gained from the public.
Klíčová slova: volunteer; motivation; economy of volunteering

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 10. 2018
Datum podání práce: 11. 12. 2018
Datum obhajoby: 06.02.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce67376_drvt00.pdf [1,50 MB]
Oponentura59728_krebs.pdf [397,87 kB]
Hodnocení vedoucího67376_barv02.pdf [287,45 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67376/podrobnosti