Krize sociálního státu v USA? Analýza vybraných oblastí americké sociální politiky v 70. letech 20. století

Autor práce: Kojan, Christian
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Johnson, Zdenka
Osoba oponující práci: Kovář, Martin

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Krize sociálního státu v USA? Analýza vybraných oblastí americké sociální politiky v 70. letech 20. století
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá vybranými oblastmi americké sociální politiky v 70. letech. Cílem práce je analyzovat dopady sociální politiky 70. let na zvolené ukazatele životní úrovně obyvatelstva. Primárně se práce zaměřuje na míru chudoby obyvatel. Práce představuje nejvýznamnější opatření sociální politiky schválená v průběhu sledovaného období a následně analyzuje jejich dopady na míru chudoby, míru nezaměstnanosti a vzdělanost pracovní síly. Hypotéza, že americká sociální politika 70. let nebyla úspěšná při snižování míry chudoby rasových menšin ve srovnání s mírou chudoby bílých Američanů, nebyla jasně potvrzena ani vyvrácena kvůli silnému destabilizačnímu vlivu ropných šoků na americkou ekonomiku ve sledovaném období.
Klíčová slova: Sociální politika; stagflace; 70. léta 20. století; Spojené státy Americké; Richard Nixon; Gerald Ford, Jr.; James Carter; rasové menšiny; ropné šoky; chudoba

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Krize sociálního státu v USA? Analýza vybraných oblastí americké sociální politiky v 70. letech 20. století
Překlad názvu: Welfare Crisis in the USA? Analysis of Selected Areas of American Social Policy in the 1970s
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis deals with selected American social policy programs of the 1970s. The main goal of the thesis is to analyze impact of 1970s’ social policy on selected indicators of standard of living. Primary focus of said analysis is the poverty rate of population. Thesis describes selected social policy measures enacted in the 1970s and analyzes their impact on poverty rate, unemployment rate, and education of workforce. Hypothesis stating that American social policy of the 1970s was unsuccessful at reducing poverty rates of racial minorities in comparison to poverty rate of white Americans could not be clearly proven true or false because of strong destabilizing influence of oil shocks on the economy in the 1970s.
Klíčová slova: Stagflation; Poverty; Social Policy; Racial Minorities; Oil Shocks; 1970s; United States of America; Richard Nixon; Gerald Ford, Jr.; James Carter

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 5. 2018
Datum podání práce: 11. 12. 2018
Datum obhajoby: 07.02.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce65906_xkojc00.pdf [1,46 MB]
Oponentura59662_kovarma.pdf [409,35 kB]
Hodnocení vedoucího65906_jerz01.pdf [681,19 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/65906/podrobnosti