Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Celovečerní filmový debut v českém prostředí a úskalí jeho realizace

Autor práce: Pinďáková, Eliška
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hanzlík, Jan
Osoba oponující práci: Zelený, Martin

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Celovečerní filmový debut v českém prostředí a úskalí jeho realizace
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato práce se zabývá zhodnocením úskalí českých celovečerních debutantských snímků. První část se věnuje postupům filmové tvorby od vývoje scénáře přes financování, filmovou výrobu až po postprodukci, distribuci a marketing. Všechny tyto procesy pak budou v první polovině práce stručně popsány. Druhá, praktická část práce, se zaobírá analýzou rozhovorů s debutujícími tvůrci, kteří odpovídali na otázky ohledně procesu filmové tvorby a hodnotili je z pohledu vlastních, debutantských zkušeností. K této části je také přidružena kapitola o sebereflexi tvůrců, kteří po dokončení díla s odstupem hodnotí klady a zápory výroby svého prvního snímku. Z analýzy vyplynulo, že největším úskalím celovečerních debutů je nezkušenost tvůrců, nedostatek finančních prostředků a odmítání spolupráce od renomovaných tvůrců. Tyto klíčové poznatky jsou podrobně popsány a shrnuty v závěru.
Klíčová slova: Debut; Scénář; Předprodukce; Produkce; Postprodukce; Distribuce; Film; Režisér; Producent; Marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra Arts managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Celovečerní filmový debut v českém prostředí a úskalí jeho realizace
Překlad názvu: Czech feature film debut and problems of its realization
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis evaluates problems of Czech feature debut films. The first part focuses on the overview of the filmmaking process, from the development of screenplay to financing, filming, post-production, distribution, and marketing. All these processes are briefly described. The second part deals with my analysis of interviews with debut filmmakers who evaluated all parts of a filmmaking process from the perspective of their own debutant‘s experiences. Part of this thesis is also a chapter about self-reflection of filmmakers who assessed the pluses and minuses of their debuts. The analysis showed that the biggest problems of debut feature films are the inexperience of filmmakers, the lack of financial sources and the refusal of cooperation by respected moviemakers. These key findings are described in detail in the conclusion.
Klíčová slova: Movie; Director; Debut; Screenplay; Producer; Pre-production; Production; Post-production; Distribution; Marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Arts management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 11. 2017
Datum podání práce: 12. 12. 2018
Datum obhajoby: 31.01.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce64543_xpine01.pdf [1,03 MB]
Oponentura60068_xzelm00.pdf [120,90 kB]
Hodnocení vedoucího64543_hanj01.pdf [331,44 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64543/podrobnosti