Komparace zdravotních systémů České republiky a Velké Británie v letech 2007 až 2017

Autor práce: Šebestová, Simona
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Barák, Vladimír
Osoba oponující práci: Krebs, Vojtěch

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Komparace zdravotních systémů České republiky a Velké Británie v letech 2007 až 2017
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a komparací zdravotních systémů České republiky a Velké Británie v letech 2007 až 2017. Cílem práce je analyzovat, který model zdravotního systému je úspornější z ekonomického hlediska a který poskytuje kvalitnější zdravotní péči. Teoretická část vysvětluje základní pojmy ze zdravotnictví, determinanty zdraví, formy financování a zejména zdravotní systémy. V praktické části práce jsou postupně analyzovány zdravotní systémy vybraných států a následně komparovány z hlediska výdajové náročnosti a kvality poskytované péče. Zdravotní systém Velké Británie je vyhodnocen jako ekonomicky efektivnější, zatímco zdravotní systém České republiky poskytuje kvalitnější zdravotní péči.
Klíčová slova: Česká republika; zdravotní systém; veřejné výdaje; Velká Británie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Komparace zdravotních systémů České republiky a Velké Británie v letech 2007 až 2017
Překlad názvu: Comparison of Health Systems of the Czech Republic and Great Britain in years 2007-2017
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis deals with the analysis and comparison of the health systems of the Czech Republic and Great Britain in the period of time 2007-2017. The aim of the thesis is to analyse which model of the health system is more economically efficient and which system provides better quality of health care. The theoretical part explains the basic concepts of health care, determinants of health, forms of financing and health care systems in particular. In the practical part, the health systems of selected countries are analysed and then they are compared with regard to the expenditure intensity and the quality of the provided health care. The health system of the Great Britain is found to be more economically efficient but the health system of the Czech Republic provides better health care.
Klíčová slova: health system; public finance; Great Britain; Czech Republic

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 10. 2018
Datum podání práce: 14. 12. 2018
Datum obhajoby: 06.02.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce67388_sebs00.pdf [1,20 MB]
Oponentura59729_krebs.pdf [398,19 kB]
Hodnocení vedoucího67388_barv02.pdf [284,60 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67388/podrobnosti