Dopady průběhu hospodářského cyklu na nastavení měnové a fiskální politiky v Estonsku mezi lety 2002-2016

Autor práce: Schier, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vostrovská, Zdenka
Osoba oponující práci: Vebrová, Ludmila

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Dopady průběhu hospodářského cyklu na nastavení měnové a fiskální politiky v Estonsku mezi lety 2002-2016
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce provádí analýzu vývoje makroekonomické rovnováhy v Estonsku mezi lety 2002 až 2016 v kontextu se změnami v měnové a fiskální politice. Během tohoto období došlo k výrazným cyklickým výkyvům. Jeden z nich byl spojen s tzv. Velkou recesí a vyvolal nutnost odpovídající reakce. Z důvodů politických i ekonomických byla zvolena fiskální konsolidace, která dopadla úspěšně. Nejdříve je připraven základ v teorii hospodářského cyklu, hospodářské politiky a v makroekonomické analýze a také nabídnut stručný výčet historických souvislostí. Ve třech dílčích částech zkoumaného období je poté provedena analýza. Ta poskytuje výstup pro úspěšnou odpověď na výzkumnou otázku. Vliv politických rozhodnutí měl podle výsledků analýzy spíše negativní vliv na estonské hospodářství.
Klíčová slova: Hospodářský cyklus; Měnová politka; Fiskální politika; Estonsko

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Dopady průběhu hospodářského cyklu na nastavení měnové a fiskální politiky v Estonsku mezi lety 2002-2016
Překlad názvu: Impacts of business cycle on monetary and fiscal policy adjustments between years 2002 and 2016
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This master thesis conducts an analysis of macroeconomic equilibrium in Estonia between year 2002 and 2016 in context with changes in monetary and fiscal policy. During this period there happened to be significant fluctuations of business cycle. One of these was connected with the so called Great recession which induced the need of an appropriate reaction. Because of political and economic reasons, a fiscal consolidation was chosen and it was successful. At first the thesis prepares a basis in business cycle theory, economic policy and in macroeconomic analysis and also offers a brief historical context. In three partial sections of the research period the analysis itself is then carried out. It provides outcome for successful answer to research question. Results of the analysis show that influence of political decisions was rather negative than positive for the estonian economy.
Klíčová slova: Monetary policy; Fiscal policy; Estonia; Business cycle

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 11. 2017
Datum podání práce: 15. 12. 2018
Datum obhajoby: 08.02.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce64139_xschj46.pdf [2,57 MB]
Oponentura59746_vebl01.pdf [392,84 kB]
Hodnocení vedoucího64139_vosz01.pdf [404,38 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64139/podrobnosti