Analýza hodnot a kariérových dovedností studentů a absolventů vybraných manažerských programů

Autor práce: Fischerová, Martina
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Jarošová, Eva
Osoba oponující práci: Pauknerová, Daniela; Rymešová, Pavla

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza hodnot a kariérových dovedností studentů a absolventů vybraných manažerských programů
Typ práce: Disertační práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Disertační práce se zabývá tématem kariérového rozvoje a jeho možností. Jejím cílem je analýza životních hodnot, kariérové odolnosti a kariérové přizpůsobivosti (tzv. Career Management Skills), subjektivního hodnocení úspěšnosti dosavadní kariéry a využití tzv. nahodilostí v důležitých momentech kariéry a jejich vzájemných vztahů u studentů a absolventů výběrového programu CEMS MIM na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE) v porovnání se vzorkem studentů ze standardního studijního oboru vyučovaného na stejné fakultě. V teoretické části je objasněn pojmový aparát, jsou charakterizována specifika generace, do které se příslušníci zkoumaného vzorku řadí, vysvětleny možné přístupy k rozvoji kariéry i kariérové změně a jsou popsány vybrané koncepce kariérových teorií. Pozornost je věnována také dovednostem řízení vlastní kariérové dráhy (tzv. Career Management Skills). V empirické části je poté detailně rozebrána metodologie realizovaného výzkumu a následně jsou interpretovány výsledky provedených analýz. Výsledky výzkumu podporují v hypotézách očekávané rozdíly v žebříčcích životních hodnot u jednotlivých skupin respondentů. Prokázána je i pozitivní korelace mezi kariérovou odolností a kariérovou přizpůsobivostí. Analýza v neposlední řadě potvrdila také existenci vztahů mezi kariérovou odolností, kariérovou přizpůsobivostí, hodnocením úspěšnosti dosavadní kariéry a plánováním. Na tato zjištění navazuje diskuze výsledků a návrhy a doporučení, které z výzkumu vyplývají jak pro organizace, tak pro praxi kariérového poradenství či jedince, kteří mají zájem věnovat se kariérovému rozvoji individuálně.
Klíčová slova: kariérová pružnost; Generace Y; životní hodnoty; kariérová odolnost; dovednosti řízení vlastní kariérové dráhy; Career Management Skills; CEMS MIM; teorie nahodilého učení; hodnocení úspěšnosti

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra manažerské psychologie a sociologie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza hodnot a kariérových dovedností studentů a absolventů vybraných manažerských programů
Překlad názvu: Life Values and Career Management Skills Analysis among Students and Alumni of Selected Managerial Programmes
Typ práce: Doctoral thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The dissertation focuses on the topic of career development and its possibilities. The goal is to analyze life values, Career Resilience and Career Adaptability (i.e. Career Management Skills), subjective evaluation of career success, use of „happenstance“ in important career moments and their mutual relations. These relationships are examined within the community of students and alumni of the advanced CEMS MIM programme at the University of Economics, Prague (VŠE) in comparison with the sample of students from the standard study programme taught at the same faculty. First, the theory is examined and the applied terms are explained. The specifics of the Generation Y are characterized, possible approaches to career development and career change are covered and selected concepts of career theories are described. Attention is also paid to Career Management Skills. Next, within the empirical section, the methodology of the research is explained and the results of the analysis are interpreted. The research results validate expected differences in the importance of life values for different groups of respondents as well as the positive correlation between Career Resilience and Career Adaptability is verified. Last but not least, the analysis confirms the existence of relationships between Career Resilience, Career Adaptability, evaluation of career success rate, and career planning. The findings are followed by a discussion of the results and suggested recommendations for organizations, career counseling, and for individuals who are interested in career development.
Klíčová slova: life values; Generation Y; CEMS MIM; Career Management Skills; Career Resilience; Career Adaptability; career success rate; career planning; Happenstance Learning Theory

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Managerial Psychology and Sociology
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 10. 2010
Datum podání práce: 17. 12. 2018
Datum obhajoby: 25.02.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce27699_xchlm08.pdf [2,82 MB]
Oponentura60006_danielap.pdf [80,87 kB]
Oponentura60007_Rymešová.pdf [25,37 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/27699/podrobnosti