Československá republika na cestě ke zmocňovacímu zákonu z roku 1933

Autor práce: Dokulilová, Markéta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Váňa, Daniel
Osoba oponující práci: Dufek, Pavel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Československá republika na cestě ke zmocňovacímu zákonu z roku 1933
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá analýzou podmínek přijetí zákona o mimořádné moci nařizovací v Československu z roku 1933, známého jako „zmocňovací zákon“. Cílem práce je analyzovat cesty a důvody přijetí zmocňovacího zákona, jeho dopad na demokratické zvyklosti v Československé republice a prozkoumat, jak často a ve kterých sektorech ekonomiky byl nejčastěji aplikován. V první části se práce věnuje politickému a ekonomickému formování země od jejího vzniku až po nástup Velké hospodářské krize. Druhá část rozebírá nástup a průběh hospodářské krize v Československu a její dopad na jednotlivé segmenty hospodářského, politického a sociálního života. Přijetí zmocňovacího zákona a tím i omezení parlamentní demokracie v ČSR přisuzuje práce právě hloubce a délce trvání hospodářské krize. Byla to právě hospodářská krize, která dovedla Československou republiku k mimořádným zmocněním a umožnila vládě rozsáhlé zásahy do ekonomiky.
Klíčová slova: velká hospodářská krize; zmocňovací zákon; mimořádná opatření

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Československá republika na cestě ke zmocňovacímu zákonu z roku 1933
Překlad názvu: The Czechoslovak Republic in the way to enabling act from 1933
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The diploma thesis deals with the analysis of the conditions for the adoption of the act on extraordinary powers order in Czechoslovakia from 1933, known as the "enabling act". The aim of the thesis is to analyze the ways and reasons for adopting the enabling act, its impact on democratic practices in the Czechoslovak Republic and to examine how often and in which sectors of the economy the most frequently applied. In the first part the thesis deals with the political and economic formation of the country from its origin to the onset of the Great Depression. The second part analyzes the onset and course of the economic crisis in Czechoslovakia and its impact on the individual segments of economic, political and social life. The adoption of the enabling act and thus the limitation of parliamentary democracy in the Czechoslovakia attributed work to the depth and duration of the economic crisis. It was just the economic crisis that led the Czechoslovak Republic to extraordinary powers and allowed the government extensive intervention in the economy.
Klíčová slova: extraordinary measures; great depression; enabling act

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 7. 2018
Datum podání práce: 16. 12. 2018
Datum obhajoby: 08.02.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce65809_xdokm00.pdf [974,37 kB]
Oponentura59731_dufek.pdf [407,26 kB]
Hodnocení vedoucího65809_vanad.pdf [449,60 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/65809/podrobnosti