Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Vývoj produktivity práce a pracovních nákladů ve vybraných odvětvích v mezinárodním srovnání

Autor práce: Michlianová, Kamila
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Fischer, Jakub
Osoba oponující práci: Pavelka, Tomáš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vývoj produktivity práce a pracovních nákladů ve vybraných odvětvích v mezinárodním srovnání
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Obsahem práce je ekonomicko-statistická analýza produktivity práce a pracovních náhrad, včetně jejích jednotlivých složek. Zaměřili jsme se na čtyři samostatně zkoumané problémy, které jsou však vzájemně propojeny skrze výkonnost pracovníků a jejich mzdové ohodnocení. Úvodní část obsahuje definice jednotlivých ukazatelů a teoretický základ pro následný ekonomický a statistický rozbor. Hlavním cílem práce je odpovědět na otázku, zda je v současné době ve vybraných odvětvích České republiky vzhledem k úrovni produktivity práce prostor pro navyšování mezd, aniž by byla ohrožena konkurenceschopnost České republiky. Analýza byla provedena na třech odvětvích, a to konkrétně na odvětví výroby motorových vozidel, přívěsů a návěsů, stavebnictví a informačních a komunikačních činnostech. Zejména v odvětví výroby motorových vozidel je tématika růstu mezd a produktivity práce velice aktuálním tématem, neboť se řadí mezi nejrychleji se rozvíjející odvětví, s čímž je spojena také snaha odborů o navyšování mzdového ohodnocení zaměstnanců. V rámci práce jsme se také zaměřili na mezinárodní srovnání České republiky s Německem, Španělskem a Itálií. Výsledky statistické analýzy ukázaly, že v automobilovém průmyslu České republiky a také v odvětví informačních a komunikačních činností není v současné době prostor pro navyšování mezd zaměstnanců. Naopak u stavebnictví se domníváme, že mzdy pracovníků v České republice jsou vůči Itálii a Německu podhodnocené a je zde tedy prostor pro případné zvýšení pracovních náhrad. Druhým tématem, na které jsme se zaměřili, byl rozklad náhrad zaměstnanců na jednotlivé složky a porovnání jejich vývoje v mezinárodním kontextu. Z výsledků vyplynulo, že ve všech třech odvětvích byl zaznamenán rychlejší růst sociálních příspěvků zaměstnavatelů oproti mzdám. Také analýza podílu sociálních příspěvků na náhradách zaměstnanců se nevyvíjela pro Českou republiku ideálně. Zatímco ostatní zkoumané země vykazovaly dlouhodobý trend ke snižování ukazatele, v České republice byla zaznamenána spíše tendence ke zhoršování situace v podobě rostoucího zatížení českých zaměstnavatelů. Dále jsme věnovali pozornost jednotkovým nákladům práce, které představují důležitý makroekonomický ukazatel jak z hlediska posouzení konkurenceschopnosti odvětví v mezinárodní soutěži, tak z hlediska samotné firmy. Ze vzájemného porovnání odvětví v rámci České republiky vyplynula silná tendence k postupné konvergenci JNP. Následně jsme se zaměřili na mezinárodní srovnání, v rámci kterého jsme využili ekonometrickou analýzu s využitím metody nejmenších čtverců. Výsledky potvrdily značné rozdíly v odměňování pracovníků, a to zejména mezi Českou republikou a Německem. Výhodou nízkých JNP České republiky je zejména vyšší konkurenceschopnost odvětví oproti zahraničním zemím, která má vliv na zahraniční investice. Naproti tomu však nízké JNP poukazují na nízké mzdové ohodnocení produktivity práce zaměstnanců. Také napříč jednotlivými zeměmi byla zaznamenána tendence ve zkoumaných odvětvích k postupnému sbližování úrovně JNP. Na závěr jsme se zaměřili na vývoj počtu odpracovaných hodin a počtu zaměstnanců v období hospodářské recese. Zkoumanou hypotézu jsme stanovili následujícím způsobem. H: V době hospodářské recese budou zaměstnavatelé upřednostňovat snižování počtu odpracovaných hodin před propouštěním zaměstnanců. Stejně jako v předchozím případě, i nyní jsme se rozhodli na data aplikovat metodu nejmenších čtverců. Z této metody se nám však nepodařilo získat žádný kvalitní model a tato část analýzy tak nepřinesla žádné smysluplné závěry. Z tohoto důvodu jsme se následně zaměřili na analýzu počtu částečných a plných pracovních úvazků. Výsledky ukázaly, že v období hospodářského poklesu bylo možné v České republice, Španělsku a Itálii pozorovat zvýšení počtu částečných pracovních úvazků a naopak snižování počtu plných pracovních úvazků.
Klíčová slova: jednotkové náklady práce; produktivita práce; náhrady zaměstnanců; fixní kapitál; kapitálová vybavenost práce

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra ekonomické statistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vývoj produktivity práce a pracovních nákladů ve vybraných odvětvích v mezinárodním srovnání
Překlad názvu: Development of labor productivity and labor costs in selected sectors: an international comparison
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The goal of the thesis is the economic and statistical analysis of labor productivity and labor compensations of employees, including its individual components. We focused on four individually researched issues that are interconnected through employee performance and their wages. The introductory part contains the definitions of the individual indicators and the theoretical basis for the subsequent economic and statistical analysis.The main objective of the thesis is to answer the question whether there is currently space for raising wages in the selected sectors of the Czech Republic with respect to the level of labor productivity without threatening the competitiveness of the Czech Republic. The analysis was carried out in three sectors, namely the motor vehicle, trailers and semi-trailers, construction, and information and communication sectors. Particularly in the motor vehicle manufacturing sector the topic of wage growth and labor productivity is very actual issue because it is one of the fastest growing sectors associated with the union's effort to increase employee wages. We also focused on the international comparison of the Czech Republic with Germany, Spain and Italy. The results of the statistical analysis showed that there is no space for increasing employee wages in the automotive industry in the Czech Republic as well as in the information and communication sector. Conversely, in the construction sector, we guess that employee wages in the Czech Republic are undervalued in comparison with Italy and Germany, so there is space for possible increases in labor compensation.The second topic was focused on the decomposition of employee compensations on individual components and the comparison of their development in an international context. The results showed that in all three sectors there was a faster growth in employers' social contributions than in wages. Also, the analysis of the share of social contributions to employee compensation did not result for the Czech Republic ideally. While the other countries showed long-term trend to reduce the indicator, in the Czech Republic was recorded rather tendency to deterioration of the situation in the form of increasing burdens to the Czech employers.We paid also attention to unit labor costs which are an important macroeconomic indicator in terms of competitiveness of industry in international scale as well as the company itself. The comparison of the sectors in the Czech Republic showed a strong tendency towards the gradual convergence of the ULC. Subsequently, we focused on the international comparison by using econometric analysis using the OLS method. The results confirmed significant differences in the employee wages, especially between the Czech Republic and Germany. The advantage of the low ULC of the Czech Republic is higher competitiveness of the industry compared to foreign countries which has a positive impact on foreign investments. On the other hand, low ULC points to a low balance of labor productivity. Also across countries, we found a trend in the investigation sectors to progressively converge to the similar level of ULC.Finally, we focused on the number of employees and hours worked during economic recession. We stated the hypothesis that in an economic recession employers prefer to reduce the number of hours worked to firing the employees. As in the previous case, we applied OLS method. However, no useful model was obtained from this method, and this part of the analysis did not bring any meaningful conclusions. For this reason, we focused on analyzing the number of part-time and full-time jobs. The results showed that in the period of the economic downturn it was possible to observe an increase in the number of part-time jobs in the Czech Republic, Spain and Italy and a decrease in number of full-time jobs.
Klíčová slova: fixed capital; capital equipment of labor; compensation of employees; unit labor costs; labor productivity

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Economic Statistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 1. 2018
Datum podání práce: 12. 1. 2019
Datum obhajoby: 30.01.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce64413_xmick00.pdf [6,24 MB]
Oponentura60024_pavelkat.pdf [73,71 kB]
Hodnocení vedoucího64413_fischerj.pdf [69,94 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64413/podrobnosti