Náklady a výnosy procesu privatizace v období transformace ekonomiky v ČR od roku 1990

Autor práce: Brynda, Jiří
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Ševčík, Miroslav
Osoba oponující práci: Řežábek, Pavel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Náklady a výnosy procesu privatizace v období transformace ekonomiky v ČR od roku 1990
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Transformace ekonomiky v 90. letech 20. století byla jedinečným a neopakovatelným procesem. Privatizace státem vlastněného majetku do rukou soukromých majitelů představovala klíčovou součástí přechodu na tržně konformní systém. Metody privatizace a jejich provedení jsou i v dnešní době předmětem mnoha diskuzí. Cílem této práce je zhodnocení privatizačního procesu z pohledu jeho nákladů a výnosů a posouzení efektivnosti využití těchto výnosů. Hlavní metodou práce je analýza, které jsou podrobeny jak jednotlivé metody privatizace, tak i celkový výsledek procesu. Práce přináší také komparaci českého privatizačního procesu s dalšími dvěma tranzitivními ekonomikami – Maďarsku a Polsku. Výsledkem práce je potvrzení hypotézy: „Celkové výnosy privatizačního procesu převyšují jeho celkové náklady.“
Klíčová slova: Privatizace; náklady a výnosy privatizace; transformace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Náklady a výnosy procesu privatizace v období transformace ekonomiky v ČR od roku 1990
Překlad názvu: Costs and revenues of the privatization process in terms of the period of economics transformation in the czech republic since 1990
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Economic transition in the 1990s was a unique and unrepeatable process. The privatization of state-owned property into the hands of private owners was a key part of the transition to a market oriented system. Privatization methods and their implementation are still the subject of many discussions nowadays. The aim of this work is to evaluate the privatization process in terms of its costs and revenues and to assess the effectiveness of the use of these revenues. The main method of work is the analysis, which is subjected both to individual methods of privatization and to the overall outcome of the process. The thesis also brings a comparison of the Czech privatization process with two other transition economies - Hungary and Poland. The result of the thesis is a confirmation of the hypothesis: "The total proceeds of the privatization process outweigh its total cost."
Klíčová slova: Privatization; the costs and benefits of privatization; transformation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 2. 2018
Datum podání práce: 17. 12. 2018
Datum obhajoby: 07.02.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce64749_xbryj12.pdf [1,52 MB]
Oponentura59752_rezabekp.pdf [184,87 kB]
Hodnocení vedoucího64749_sevcik.pdf [624,95 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64749/podrobnosti