Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Kvantitativní teorie peněz, měnová politika a reálná ekonomika

Autor práce: Sixtová, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šíma, Ondřej
Osoba oponující práci: Pour, Jiří

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Kvantitativní teorie peněz, měnová politika a reálná ekonomika
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Jedním z cílů některých centrálních bank je podpora udržitelného ekonomického růstu prostřednictvím svých nástrojů. Ekonomické modely AS-AD a IS-LM jsou založeny na faktu, že centrální banky měnovou politikou zcela ovládají nabídku peněz. Čistě z teoretického „učebnicového“ pohledu je množství peněz v oběhu (resp. jejich cena) ovlivněno operacemi na volném trhu, změnou úrokových měr, povinnými minimálními rezervami apod. Avšak nestabilní hodnota peněžního multiplikátoru, jehož vývoj nemá CB plně ve své moci, nebo trvalý přebytek likvidity na mezibankovním trhu, tento učebnicový pohled konfrontuje s realitou. Cílem této diplomové práce je zodpovědět otázku, zda existují nějaké „překážky“ zabraňující dokonalé transmisi cílů měnové politiky na finanční trhy. Odpověď jsme nalezli pomocí analýzy stávající literatury v chování komerčních bank jakožto individuálních subjektů maximalizujících zisk a také jejich stávající regulaci. Dále se v práci zaměřujeme na determinanty reálného produktu. Podmínkou dlouhodobého ekonomického růstu je podpora produktivních odvětví, investice do inovací a rozvoj souhrnné produktivity výrobních faktorů. Důležitým zjištěním této práce je princip, že pro dosažení dlouhodobého ekonomického růstu je zapotřebí dlouhodobé podpory agregátní nabídky, nikoli agregátní poptávky. Centrální banka má ve své pravomoci krátkodobé ovlivnění AD, oproti tomu nemá příliš vliv na AS. Z toho plyne konstatování, že měnová politika může být v krátkém období účinná, avšak v dlouhém období naráží na limity na straně nabídky.
Klíčová slova: nabídka peněz; souhrnná produktivita faktorů; peněžní multiplikátor; endogenita peněz; hrubý domácí produkt; kvantitativní teorie peněz

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra měnové teorie a politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Kvantitativní teorie peněz, měnová politika a reálná ekonomika
Překlad názvu: Quantitative theory of money, monetary policy and real economy
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: One of the objectives of some central banks is to promote sustainable economic growth through their instruments. Economic models such as AS-AD and IS-LM are based on the assumption that central banks completely controll the money supply. From a theoretical textbook point of view, the amount of money in circulation (or their price) is influenced by open market operations, interest rate changes, minimum reserves, etc. However, the volatile value of a monetary multiplier, liquidity surplus on the interbank market this textbook point of view confronts reality. The aim of this diploma thesis is to answer a question whether there are any "obstacles" that prevent the perfect transmission of monetary policy objectives to the financial markets. We found the answer, thanks to an analysis of economical literature, in the behavior of commercial banks as individual profit maximizing entities as well as their existing regulation. Furthermore, we focus on the determinants of the real product. The condition for long-term economic growth is to support the productive sectors, to invest in innovation and to develop the aggregate productivity of the production factors. The important finding of this work is the principle that long-term support for aggregate supply rather than aggregate demand is needed to achieve long-term economic growth. The central bank has the power to influence AD (in the short-term), but has little influence on AS. This results in a statement that monetary policy can be effective in the short run, but in the long run it is on the supply side.
Klíčová slova: money multiplier; the endogenity of money; gross domestic product; total factor productivity; quantitative theory of money; money supply

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 3. 2018
Datum podání práce: 1. 1. 2019
Datum obhajoby: 30.01.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce65385_xsixk00.pdf [2,74 MB]
Oponentura60064_xpouj10.pdf [279,58 kB]
Hodnocení vedoucího65385_xsimo09.pdf [210,87 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/65385/podrobnosti